Tờ khai phí sử dụng đường bộ đối với ô tô

1 39

Mẫu tờ khai phí sử dụng đường bộ

Tờ khai phí sử dụng đường bộ là biểu mẫu tờ khai mức phí sử dụng đường bộ áp dụng đối với xe ô tô. Sau đây là nội dung chi tiết tờ khai phí sử dụng đường bộ, mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.

PHỤ LỤC SỐ 03

Mẫu số 01/TKNP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

 

TỜ KHAI PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ
(áp dụng đối với xe ô tô)

Kỳ tính phí: …………….

Người nộp phí: ..........................................................................................................

Mã số thuế/Số CMND: ..............................................................................................

Địa chỉ: ……………………………………………. ………………………………

Quận/huyện: ………………………………………………………………………..

Tỉnh/thành phố: ……………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………………….

Đơn vị tiền: Đồng

Số TT

Phương tiện chịu phí

Biển số xe

Thời gian nộp phí

Số phí phải nộp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

………………………………

     

2

………………………………

     
 

Tổng số phí phải nộp:

     

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

 

 

Ngày ….. tháng.... năm 201..
Người nộp phí
đóng dấu (nếu có), ký và ghi rõ họ tên

Đánh giá bài viết
1 39
Giao thông vận tải Xem thêm