Mẫu tờ khai tham gia BHXH tự nguyện

1 4.218

Mẫu tờ khai tham gia BHXH tự nguyện

Mẫu tờ khai tham gia BHXH tự nguyện là mẫu bản tờ khai của cá nhân về việc cá nhân đó tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mẫu tờ khai tham gia BHXH tự nguyện nêu rõ thông tin cá nhân của người tham gia, mức lựa chọn đóng BHXH, phương thức đóng.... bên cạnh đó cũng có sự xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc tham gia BHXH tự nguyện. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ khai tham gia BHXH tự nguyện tại đây.

Mẫu tờ khai tham gia BHXH tự nguyện

Thủ tục báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH

Mẫu số 01/CV-TT: Thông báo về việc thực hiện thanh tra BHXH

Mẫu tờ khai tham gia BHXH tự nguyện

Mẫu tờ khai tham gia BHXH tự nguyện

Nội dung cơ bản của mẫu tờ khai tham gia BHXH tự nguyện như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

TỜ KHAI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

Số sổ:...........................

A. Phần kê khai của người tham gia BHXH tự nguyện:

- Họ và tên (bằng chữ in hoa):...................................................................................

- Ngày tháng năm sinh: ....../....../............ Giới tính: Nam/Nữ

- Nguyên quán:.........................................................................................................

- Nơi cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú):.................................................................

- Giấy chứng minh thư số:.................................. ; Nơi cấp: Ngày cấp: ....../....../........

- Số tài khoản cá nhân:.......................... ; tại ngân hàng:...........................................

- Số điện thoại:...............................................; Emai:...............................................

- Mức lựa chọn để tính đóng BHXH (ghi số nguyên ≥ 0):.............................................

- Mức đóng BHXH/tháng:.........................................................................................

- Phương thức đóng: Hằng tháng .......... Hằng quý............ 06 tháng một lần...............

- Hình thức nộp tiền:

+ Đóng bằng tiền mặt:..............................................................................................

+ Đóng bằng chuyển khoản:......................................................................................

- Tổng số thời gian đã tham gia BHXH:___năm___tháng

- Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện từ tháng___ năm____

Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thực, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  .........., ngày.....tháng.....năm.....
                                                 Người khai

B. Xác nhận của Cơ quan bảo hiểm xã hội:

Bảo hiểm xã hội quận (huyện) ..................................... sau khi kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ kèm theo tờ khai tham gia BHXH tự nguyện của ông (bà) ......................... xác nhận các nội dung kê khai trên là đúng.

  ........, ngày...... tháng...... năm.........
Cán bộ thẩm định
(Ký, ghi rõ họ tên)
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

(Phương pháp lập ghi tại trang sau)

Mục đích: Để người tham gia BHXH tự nguyện kê khai những nội dung liên quan đến việc đăng ký đóng BHXH tự nguyện, phục vụ cho việc quản lý thu BHXH và giải quyết các chế độ BHXH.

Phương pháp lập:

Phần A: Do người tham gia BHXH tự nguyện kê khai.

+ Các nội dung liên quan đến nhân thân, nơi cư trú, số chứng minh thư, số tài khoản cá nhân, số điện thoại... ghi theo Giấy khai sinh bản chính và các giấy tờ khác có liên quan.

+ Mức lựa chọn để tính đóng BHXH (m): ghi rõ bằng số (0 hoặc 1 hoặc 2 hoặc 3...).

+ Mức đóng BHXH/tháng: ghi số tiền đóng BHXH/tháng tương ứng với hệ số đăng ký đóng BHXH (theo Bảng tính mức đóng do cơ quan BHXH hướng dẫn).

+ Phương thức đóng: Người tham gia BHXH tự nguyện đánh dấu vào 01 ô để lựa chọn phương thức đóng (hàng tháng hoặc hàng quý hoặc 06 tháng một lần).

+ Hình thức nộp tiền: Đánh dấu vào 01 ô để lựa chọn hình thức đóng (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản).

+ Tổng số thời gian đã tham gia BHXH: Ghi theo xác nhận của cơ quan BHXH trên sổ BHXH.

(Những người đã có sổ BHXH phải ghi số sổ BHXH, những người chưa có để trống)

Phần B: Cơ quan BHXH ghi, xác nhận sau khi thẩm định Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện.

(Những trường hợp chưa có sổ BHXH, sau khi thẩm định Tờ khai, cơ quan BHXH phải ghi số sổ BHXH).

1 4.218
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu tờ khai tham gia BHXH tự nguyện để xem.
Thủ tục hành chính Xem thêm