Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài - Mẫu số 01/NTNN

1 1.429

Tờ khai thuế nhà thầu mới nhất Mẫu số: 01/NTNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính).

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

(Dành cho trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài)

[01] Kỳ tính thuế: * Tháng ........... năm ........... hoặc * Lần phát sinh: Ngày...........tháng.........năm...........

[02] Lần đầu ¨ [03] Bổ sung lần thứ ¨

[04] Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay:……………………………………………………………………………………………

[05] Mã số thuế của bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay:Tờ khai thuế nhà thầu

[06] Địa chỉ : ………………………… [07] Quận/huyện: …………………………………… [08] Tỉnh/thành phố: ………………

[09] Điện thoại: ………………………… [10] Fax: ……………………………………………. [11] E-mail: ………………………

 

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): …………………………………………………………………………………………………………

[13] Mã số thuế: .........................................................................Thuế nhà thầu

[14] Địa chỉ : ……………………………… [15] Quận/huyện: ……………………………………....... [16] Tỉnh/thành phố: ……………

[17] Điện thoại: …………………………… [18] Fax: ……………………….......................... [19] E-mail: ………………………

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số...........................................ngày...................................................... Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Nội dung

Mã số thuế

Hợp đồng số..

ngày/ tháng/ năm ...

Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT

Ngày

thanh toán

Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Tổng số thuế phải nộp vào Ngân sách Nhà nước

Doanh thu tính thuế

Tỷ lệ % thuế GTGT trên doanh thu

Thuế giá trị gia tăng phải nộp

Doanh thu tính thuế

Tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp

Số thuế được miễn giảm theo Hiệp định

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8=6x7)

(09)

(10)

(11)

[12=(09x10)-(11)]

(13)=(9)+(12)

1. Nhà thầu nước ngoài A (*)

                       

2. Nhà thầu nước ngoài B (*)

                       

3. Nhà thầu nước ngoài C (*)

                       

......

                       

Tổng cộng:

                       

Tổng số thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp kỳ này (Viết bằng chữ):.......................................................................................

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

...., Ngày .......tháng …....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Ghi chú: (*) Trường hợp trong kỳ tính thuế có nhiều ngành kinh doanh thì ghi chi tiết theo từng ngành kinh doanh

 

Mẫu số 01/NTNN: Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (dành cho trường hợp bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài) ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính.

Mẫu số 01/NTNN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------
TỜ KHAI THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI
(Dành cho trường hợp bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài)

[01] Kỳ tính thuế: tháng ........... năm ........... (hoặc lần phát sinh) Tháng     Lần phát sinh 

[02] Lần đầu [ ]         [03] Bổ sung lần thứ [ ]

[04] Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay: ………………………………………………………

[05] Mã số thuế của bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay

[06] Địa chỉ: ………………………… [07] Quận/huyện: …………………… [08] Tỉnh/thành phố: ………………

[09] Điện thoại: ………………………… [10] Fax: …………………………. [11] E-mail: ………………………

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): ……………………………………………………………………

[13] Mã số thuế: 

[14] Địa chỉ: ……………………………… [15] Quận/huyện: ……………………….. [16] Tỉnh/thành phố: ……………

[17] Điện thoại: …………………………… [18] Fax: …………………............... [19] E-mail: ………………………

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số ................................................. ngày ..................................................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Nội dung Mã số thuế Hợp đồng số ...
ngày ... tháng ...
Số tiền thanh toán kỳ này Ngày
thanh toán
Thuế GTGT Thuế TNDN
 
  Tổng số thuế phải nộp vào NSNN
Doanh thu tính thuế Tỷ lệ giá trị
gia tăng
Thuế suất thuế GTGT Thuế GTGT phải nộp Doanh thu tính thuế Tỷ lệ thuế TNDN Số thuế được miễn giảm theo Hiệp định Thuế TNDN phải nộp
 (1)   (2)   (3)  (4)    (5)   (6)   (7)   (8)  (9=6x7x8)  (10) (11) (12)  (13=10x11-12)  (14=9+13)
 1. Nhà thầu nước ngoài A (*)                          
 2. Nhà thầu nước ngoài B (*)                          
 3. Nhà thầu nước ngoài C (*)                          
 Cộng:                          

Tổng số thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp kỳ này (Viết bằng chữ): .....................................................................................................

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …….
Chứng chỉ hành nghề số: .......

Ngày ....... tháng ….... năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu

Ghi chú: (*) Trường hợp trong kỳ tính thuế có nhiều ngành kinh doanh thì ghi chi tiết theo từng ngành kinh doanh.

Đánh giá bài viết
1 1.429
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm