Tờ trình đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ

Mẫu văn bản phục vụ Đại hội Đảng các cấp được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các bạn chuẩn bị đại hội một cách tốt nhất. Trong bài viết này, mời các bạn tham khảo mẫu tờ trình đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhằm chuẩn y kết quả bầu cử bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ và hoàn thiện bộ máy nhân sự của chi bộ nhiệm kỳ mới.

Tờ trình đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ

1. Tờ trình Đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử Ban chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận/Chi bộ số 1

ĐẢNG BỘ (ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN)...

ĐẢNG ỦY BỘ PHẬN (CHI ỦY/CHI BỘ)...

*

Số .......-TTr/...

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

........., ngày…..tháng …. năm 2020

TỜ TRÌNH

Đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử Ban chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư

Đảng bộ bộ phận/Chi bộ…., nhiệm kỳ 2020-20…

Kính gửi: Đảng ủy .............................

Thực hiện Hướng dẫn số 362-HD/ĐU ngày 18/11/2019 của Đảng ủy Trường về tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ.............lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày ....../....../2020 Đảng bộ bộ phận/chi bộ...đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ bộ phận/chi bộ...nhiệm kỳ 2020-20... theo đúng quy định tại Điều lệ Đảng, quy chế bầu cử trong Đảng. Kết quả bầu cử như sau:

1. Kết quả bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận/Chi bộ….

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể

Ghi chú

1

2

3

2. Kết quả bầu cử chức danh Bí thư

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể

Ghi chú

1

3. Kết quả bầu cử chức danh Phó Bí thư

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể

Ghi chú

1

Kèm theo Tờ trình gồm có:

- Biên bản kiểm phiếu bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận/Chi bộ…… nhiệm kỳ 2020-20…;

- Biên bản kiểm phiếu bầu cử chức danh Bí thư (Phó Bí thư) Đảng bộ bộ phận/Chi bộ….. nhiệm kỳ 2020-20…;

- Danh sách trích ngang kết quả bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận/Chi bộ…… nhiệm kỳ 2020-20….

Kính đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ Trường xem xét ra quyết định chuẩn y./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,

- Lưu.

T/M ĐẢNG ỦY BỘ PHẬN/CHI ỦY (CHI BỘ)...

(Ký, ghi rõ họ và tên)

2. Tờ trình chuẩn y kết quả bầu cử đại hội chi bộ số 2

ĐẢNG ỦY ……………………………….

CHI BỘ.............................................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số: -TTr/CB …………, ngày … tháng … năm 20…

TỜ TRÌNH
Đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử
Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ

nhiệm kỳ 20…-20…

-------------------

Kính gửi: Đảng ủy ……………………….

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số …-KH/ĐU, ngày …/…/20… của Đảng ủy …………….. về việc Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 20…-20… và các văn bản hướng dẫn của Đảng cấp trên, Chi bộ........................................................ đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 20… -20… với tinh thần Đoàn kết, Trí tuệ, Đổi mới, Phát triển và có kết quả bầu cử như sau:

1. Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Chi bộ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ ĐẢNG, CQ, ĐOÀN THỂ

GHI CHÚ

2. Kết quả bầu cử Bí thư Chi bộ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ ĐẢNG, CQ, ĐOÀN THỂ

GHI CHÚ

3. Kết quả bầu cử Phó Bí thư Chi bộ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ ĐẢNG, CQ, ĐOÀN THỂ

GHI CHÚ

Cùng với Tờ trình này có các văn bản kèm theo là:

- Biên bản bầu cử Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 20…-20…;

- Biên bản bầu cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20…-20…;

- Biên bản bầu cử Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20…-20…;

- Danh sách trích ngang, lý lịch của từng thành viên.

Kính đề nghị Đảng ủy …………… xem xét ra quyết định chuẩn y./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi; BÍ THƯ

- Lưu Chi bộ. (Ký, ghi rõ họ và tên)

T/M CẤP ỦY (CH BỘ)

3. Tờ trình đề nghị chuẩn y kết quả đại hội chi bộ số 3

ĐẢNG BỘ KHỐI.....................

CHI BỘ.................................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: .....................

............., ngày....tháng....năm...

TỜ TRÌNH

Đề nghị chuẩn y kết quả đại hội chi bộ……………………….....

lần thứ…., nhiệm kỳ ............

------

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI và Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng;

- Căn cứ Hướng dẫn số ...... ngày ..... của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ......... về hướng dẫn tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ IX - nhiệm kỳ .................;

- Căn cứ kết quả tổ chức đại hội chi bộ ngày… tháng … năm… . Chi ủy (Chi bộ)….. đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở ................ chuẩn y kết quả đại hội chi bộ….. lần thứ…., nhiệm kỳ ................, cụ thể như sau:

1/ Chuẩn y kết quả bầu cử Cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ khóa…., nhiệm kỳ ............. (Bí thư, phó bí thư chi bộ khóa…., nhiệm kỳ ................).

2/ Chuẩn y kết quả bầu cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ ....., nhiệm kỳ..................

(Có các hồ sơ, biên bản và danh sách trích ngang đính kèm)

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ ĐUK,

- Lưu.

T/M CHI UỶ (CHI BỘ)

BÍ THƯ

Mẫu báo cáo chính trị của Chi bộ, Mẫu quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ đảng viên cũng là những biểu mẫu cần thiết trong đại hội chi bộ.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 44.541
Thủ tục hành chính Xem thêm