Tờ trình đề nghị khen thưởng tập thể

1 348

Mẫu tờ trình khen thưởng

Tờ trình đề nghị xét tặng thưởng là biểu mẫu tờ trình khen thưởng của Bộ giáo dục cho các cá nhân, tập thể có thành tích tốt. Sau đây là nội dung chi tiết mẫu tờ trình khen thưởng ngành giáo dục, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu số 1

(TÊN ĐƠN VỊ)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /TTr-TÊN ĐƠN VỊ

………, ngày tháng năm

 

TỜ TRÌNH

Về việc………………………………..

        Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;

Căn cứ báo cáo thành tích của các cá nhân;

Đơn vị... đã xét chọn và kính trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xét, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho ... cá nhân đủ tiêu chuẩn như sau:

1. Cá nhân trong ngành Giáo dục: ... người, trong đó:

- Đang làm việc: ... người;

- Đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ của nhà nước quy định: ... người.

2. Cá nhân ngoài ngành Giáo dục, đào tạo: ... người.

3. Cá nhân người nước ngoài: ... người

(có danh sách kèm theo)./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

Tên đơn vị

DANH SÁCH

Các cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”
(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-Tên đơn vị ngày... tháng.... năm...)

TT

Giới

Học hàm, học vị
(nếu có)

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác
(không viết tắt)

Số năm công tác trong ngành giáo dục

Đang công tác tại vùng khó khăn

     

Ví dụ:

     

1.

Ông

PGS.TS

Nguyễn Văn A

Giảng viên, khoa …, Trường Đại học ...

20

 

2.

 

Nguyễn Thị B

Giáo viên, Trường Tiểu học …

15

5

             

 

 

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 348
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm