Tờ trình đề nghị tặng thưởng

1 269

Mẫu tờ trình đề nghị tặng thưởng

Tờ trình đề nghị tặng thưởng là biểu mẫu tờ trình được bộ y tế ban hành theo Thông tư 38/2018/TT-BYT về việc Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Y tế.

MẪU SỐ 03

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /TTr-…

…(1)…, ngày tháng năm ……

 

TỜ TRÌNH

Đề nghị tặng thưởng (2)....

Kính gửi: ……………………………….

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số .../2018/TT-BYT ngày ..../.../2018 của Bộ Y tế hướng dẫn công tác Thi đua, khen thưởng trong ngành y tế;

Sau khi xem xét thành tích và đối chiếu với tiêu chuẩn đã quy định và Kết quả biên bản họp của Hội đồng thi đua khen thưởng...1, Đơn vị ……………….. đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế xét tặng…….. cho…………………..cá nhân/tập thể có danh sách kèm theo.

Trong đó:

I. Cá nhân bao gồm:

………..

………..

II. Tập thể bao gồm:

1. …………

2. …………

Đơn vị …………………… trình Lãnh đạo Bộ Y tế xem xét, quyết định.

 

Nơi nhận:
- Như trên:
- Lưu……..

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

(1) Địa danh;

(2) Ghi rõ danh hiệu, hình thức đề nghị khen thưởng

1 Kết quả Biên bản họp của Hội đồng thi đua khen thưởng không áp dụng đối với đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương.

Đánh giá bài viết
1 269
Thủ tục hành chính Xem thêm