Tờ trình ký hợp đồng lương khoán đối với viên chức đã đủ tuổi nghỉ hưu

1 1.825

Mẫu Tờ trình ký hợp đồng lương khoán đối với viên chức đã đủ tuổi nghỉ hưu

Tờ trình ký hợp đồng lương khoán đối với viên chức đã đủ tuổi nghỉ hưu là mẫu giấy tờ cần thiết với viên chức đã đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng vẫn đủ sức khỏe làm việc mà được nơi làm việc cũ tiếp tục mời cộng tác. Hợp đồng lương khoán sẽ là hợp đồng được sử dụng trong trường hợp này, và Phòng ban làm việc trực tiếp với viên chức sẽ làm tờ trình về ký hợp đồng lương khoán gửi lên cấp trên để duyệt, thông qua.

Mẫu hợp đồng làm việc không xác định thời hạn dành cho công chức

Cách tính lương cho cán bộ diện tinh giản biên chế

Mẫu hợp đồng lao động có thời hạn cho viên chức

Tờ trình ký hợp đồng lương khoán đối với viên chức đã đủ tuổi nghỉ hưu - Mẫu VnDoc gửi đến các bạn tham khảo là mẫu sử dụng với đơn vị làm việc thuộc ngành Giáo dục như tại các trường Đại học, Cao đẳng, trường THPT, ... Tùy vào trường hợp cụ thể mà các bạn có thể linh hoạt thay đổi một số thông tin cơ bản, áp dụng sao cho phù hợp với nơi làm việc của các bạn.

Mẫu Tờ trình ký hợp đồng lương khoán đối với viên chức đã đủ tuổi nghỉ hưu

Nội dung Mẫu Tờ trình ký hợp đồng lương khoán đối với viên chức đã đủ tuổi nghỉ hưu như sau:

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TRƯỜNG …………
----------
Số: …../ …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

……….., ngày ……..tháng …năm…… 

TỜ TRÌNH
Về việc ký hợp đồng lao động lương khoán đối với viên chức đã đủ tuổi nghỉ hưu 

Kính gửi:  

- Ban Giám hiệu;
- Phòng Tổ chức – Hành chính

Căn cứ Quyết định số:……/QĐ-…..ngày……tháng…..năm…của Hiệu trưởng về việc kéo dài thời gian làm việc và ký hợp đồng lao động lương khoán đối với giảng viên có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; trình độ Tiến sĩ đã đủ tuổi nghỉ hưu.

Căn cứ Đơn đề nghị ký hợp đồng lương khoán của Ông/Bà ............................. ;

Căn cứ nhu cầu công tác của đơn vị;

Khoa/Phòng/Ban/Trung tâm kính trình Ban Giám hiệu, Phòng Tổ chức – Hành chính xem xét về việc ký hợp đồng lương khoán cho Ông/Bà.................................................. :

Lý do:

............................................................................................................................

...........................................................................................................................

Nội dung công việc sẽ phân công:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:                         Chủ tịch Công đoàn                                   Thủ trưởng đơn vị

- Như trên;

- Lưu: ….;                                                                                         

Đánh giá bài viết
1 1.825
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm