Tờ trình thẩm định phê duyệt quy hoạch di tích

1 161

Mẫu tờ trình thẩm định quy hoạch di tích

Tờ trình thẩm định phê duyệt quy hoạch di tích là biểu mẫu tờ trình về việc thẩm định/phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch di tích. Tờ trình được ban hành theo Nghị định 166/2018/NĐ-CP.

Mẫu số 01

TÊN TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……………….

…………, ngày …… tháng …… năm ……

 

TỜ TRÌNH

Về việc thẩm định/phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch di tích

Kính gửi: (Cơ quan chủ trì thẩm định/cơ quan phê duyệt)

Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số /2018/NĐ-CP ngày tháng năm 2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan..............................................................................

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định/cơ quan phê duyệt) thẩm định/phê duyệt (Tên Nhiệm vụ lập quy hoạch di tích) với các nội dung chính sau:

I. NỘI DUNG NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH DI TÍCH

1. Tên Nhiệm vụ lập quy hoạch di tích:...........................................................................

2. Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch di tích và phạm vi lập quy hoạch di tích:

a) Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch di tích:..................................................................

b) Phạm vi lập quy hoạch di tích:.....................................................................................

c) Ranh giới lập quy hoạch di tích:

- Phía Bắc giáp.................................................................................................................

- Phía Nam giáp................................................................................................................

- Phía Đông giáp...............................................................................................................

- Phía Tây giáp.................................................................................................................

3. Các nội dung chính của Nhiệm vụ lập quy hoạch di tích:

a) Xác định yêu cầu nghiên cứu, khảo sát, đánh giá hiện trạng di tích.

b) Xác định đặc trưng và giá trị tiêu biểu của di tích.

c) Nội dung và định hướng bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

d) Định hướng tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan và xây dựng công trình mới.

đ) Kế hoạch thực hiện quy hoạch di tích.

4. Thành phần hồ sơ:

Thành phần hồ sơ theo quy định tại Nghị định số /2018/NĐ-CP ngày tháng năm 2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các quy định pháp luật khác về xây dựng. Cụ thể:

a) Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ lập quy hoạch di tích.

b) Bản đồ.

c) Bản sao ý kiến của tổ chức, cá nhân có liên quan; cộng đồng nơi có di tích.

d) Văn bản thẩm định Nhiệm vụ lập quy hoạch di tích (đối với trường hợp đề nghị phê duyệt) và các văn bản khác có liên quan.

5. Kinh phí thực hiện quy hoạch di tích:...............................................................................

6. Tổ chức thực hiện:

a) Thời gian lập quy hoạch di tích:...................................................................................

b) Phân công trách nhiệm:

- Cơ quan phê duyệt:........................................................................................................

- Cơ quan thẩm định và trình duyệt:.................................................................................

- Cơ quan quản lý lập quy hoạch di tích:.........................................................................

- Cơ quan chủ đầu tư:.......................................................................................................

II. NỘI DUNG TIẾP THU CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

1. Ý kiến góp ý của tổ chức liên quan:

a) Ý kiến góp ý của..........................................................................................................

b) Ý kiến góp ý của..........................................................................................................

c) Ý kiến góp ý của..........................................................................................................

Ý kiến của Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập quy hoạch di tích (trong trường hợp phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch di tích):.................................................................................................................................

(Tên tổ chức) trình (cơ quan thẩm định/cơ quan phê duyệt) xem xét, thẩm định/phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch di tích……………………/.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:...

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ và đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 161
Văn hóa - Du lịch - Thể thao Xem thêm