Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình

Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình

Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình là mẫu tờ trình được dùng khi các cá nhân, tổ chức muốn trình thẩm định về thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình của mình. Biểu mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Mẫu tờ trình

Tờ trình đề nghị chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị

Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình

Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình
Mẫu tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng theo Nghị định 59

Nội dung cơ bản của tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình:

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Số:………....

..............., ngày...... tháng......năm.....

TỜ TRÌNH
Thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình

Kính gửi: (Cơ quan thẩm định)

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan.

(Tên chủ đầu tư) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế (thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công) và dự toán xây dựng công trình

I. Thông tin chung công trình:

1. Tên công trình: ................................................................................................

2. Cấp công trình: ................................................................................................

3. Thuộc dự án: Theo quyết định đầu tư được phê duyệt ........................................

4. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ, ...): .....................

5. Địa điểm xây dựng: .........................................................................................

6. Giá trị dự toán xây dựng công trình: .................................................................

7. Nguồn vốn đầu tư: ..........................................................................................

8. Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng: .......................................................

9. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: .......................................................................

10. Các thông tin khác có liên quan: .....................................................................

II. Danh mục hồ sơ gửi kèm bao gồm:

1. Văn bản pháp lý

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng;

- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có);

- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư;

- Các văn bản khác có liên quan.

2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán:

- Hồ sơ khảo sát xây dựng;

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ;

- Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách.

3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:

- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình;

- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có);

- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế.

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình.... với các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, đóng dấu)

Tên người đại diện

Đánh giá bài viết
1 4.689
Xây dựng - Nhà đất Xem thêm