Tờ trình về việc tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô"

Mẫu tờ trình tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô

VnDoc.com mời các bạn tham khảo mẫu tờ trình về việc tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô", danh sách đề nghị tặng huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô trong bài viết này. Mẫu tờ trình và danh sách đưa ra những cá nhân có thành tích tốt, đề nghị tặng huy hiệu.

Báo cáo thành tích cá nhân

Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô

UBND THÀNH PHỐ

Đơn vị trình
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /TTr-

Hà Nội, ngày tháng năm

 TỜ TRÌNH

Về việc tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

-Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ

Căn cứ Quyết định số …… ngày ……………… của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”; đơn vị ... kính trình Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” cho.... cá nhân đủ điều kiện theo tiêu chuẩn quy định tại Điều …… của quy chế (có danh sách kèm theo).

Đơn vị kính trình./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
- Lưu: VT.

Lãnh đạo đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Mời các bạn tham khảo mẫu Danh sách đề nghị tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô:

Đơn vị:

Địa chỉ:

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ

TẶNG HUY HIỆU “VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG THỦ ĐÔ”

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Thành tích

Hộ khẩu thường trú

Chỗ ở hiện nay

Đơn vị trình

Nam

Nữ

     
                 
                 
                 

Đơn vị lập danh sách

(ký tên, đóng dấu)   

Đánh giá bài viết
1 702
Thủ tục hành chính Xem thêm