Tờ trình xin chuyển thanh toán tiền BHXH

1 893

Mẫu tờ trình xin thanh toán tiền BHXH cho giáo viên

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Tờ trình xin chuyển thanh toán tiền BHXH danh cho giáo viên. Đây là mẫu dùng để xin Kho bạc Nhà nước thanh toán tiền giải quyết thai sản cho giáo viên nhà trường. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Nội dung của Tờ trình xin chuyển thanh toán tiền BHXH

UBND………….

TRƯỜNG…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13 /TTr-THLN …………..                                      .............ngày………..tháng………năm………..

 TỜ TRÌNH
Xin chuyển thanh toán tiền BHXH tháng……..

Ngày………….Trường…………..có nhận đơn xin nghỉ thai sản của cô……..…..(Hiện nay là nhân viên y tế đang công tác tại Trường …………). Thời gian xin nghỉ hộ sản từ ……….. đến hết ngày…………

Nay Trường………….kính đề nghị Kho bạc Nhà nước……..xem xét giải quyết thanh toán chuyển tiền BHXH tháng……..cho nhà trường để Cơ quan Bảo hiểm Xã hội huyện………….giải quyết chế độ thai sản cho cô …………….theo quy định hiện hành.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Kho bạc Nhà nước;

- Lưu: VT.

Tờ trình xin chuyển thanh toán tiền BHXH

Tờ trình xin chuyển thanh toán tiền BHXH

Đánh giá bài viết
1 893
Bảo hiểm Xem thêm