Tờ trình xin kinh phí sửa chữa phòng học

Đơn xin cấp kinh phí sửa chữa lớp học

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn mẫu tờ trình xin kinh phí sửa chữa phòng học. Đây là mẫu sử dụng phố biến trong các trường học nhằm nêu rõ tình hình cơ sở vật chất của nhà trường và xin kinh phí để sửa chữa những phòng học bị xuống cấp hoặc hỏng hóc.

Nội dung của Tờ trình xin kinh phí sửa chữa phòng học

PHÒNG GD&ĐT………..

TRƯỜNG…………….

Số: /TTr – LTR

“V/v Xin kinh phí sửa chữa phòng học”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

….…, ngày….tháng…..năm…..

Kính gửi:

- UBND huyện………..

- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện………...

Căn cứ công văn số: ……….ngày…..tháng……năm……của chủ tịch UBND huyện .........................về Kinh phí mua sắm trang thiết bị cho các trường năm…...

Căn cứ vào nhu cầu cần thiết phục vụ cho công tác học tập của học sinh trong năm học…….

Nay trường……………….lập tờ trình kính đề nghị UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện xem xét, khảo sát thực tế về cơ sở vật chất tại trường……….., để giúp đỡ phân bổ kinh phí cho trường được sửa chữa thay thế cửa sổ các phòng học và dãy nhà văn phòng bao gồm:

- 01 dãy …….phòng học: Hệ thống cửa sổ bằng gỗ đã hư hỏng, mục nát; ánh sáng không đảm bảo cho học sinh học tập. Nay xin kinh phí cho thay cửa gỗ bằng cửa khung sắt có kính.

- Dãy nhà văn phòng: hệ thống nền, la phông đã xuống cấp. Nay xin kinh phí để thay thế la phông, lát gạch nền và quét vôi ve.

Vậy nhà trường lập tờ trình đề nghị UBND huyện, phòng Tài chính – Kế hoạch huyện xem xét thực tế, để giúp đỡ nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học………….

Nhà trường xin trân trọng cám ơn!

Nơi nhận

  • Như kg: (xem xét);
  • Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Tờ trình xin kinh phí sửa chữa phòng học

Tờ trình xin kinh phí sửa chữa phòng học

Đánh giá bài viết
2 10.841
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm