Toán nâng cao lớp 5: Các phép tính với số thập phân - Đề 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Toán nâng cao lớp 5: Các phép tính với s thập phân - Đề 1
Bài 1.
Tính
a) A = 0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,4 +…+ 9,8 + 9,9
b) B = 0,2 + 0,4 + 0,6 + 0,8 +…+ 9,6 + 9,8
c) C = 0,1 + 0,3 + 0,5 + 0,7 +…+ 9,7 + 9,9
Bài 2.
Tính hợp :
a) 0,73 x 65 x 0,75 x 8 x 35 x 0,73 + 0,5 x 8
b) 12,3 x 4,7 + 5,3 x 12,3 1,4 x 7,5 + 7,5 x 5,4
c) 13,7 x 18 + 82 x 10,5 + 3,2 x 82
Bài 3.
Tính hợp :
a) 0,36 x 950 + 0,18 x 726 x 2 + 3 x 324 x 0,12
b) 0,24 x 450 + 0,8 x 15 x 3 + 3 x 4 x 8
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đáp án Toán lớp 5 nâng cao - Số thập phân - Đề 1
Bài 1.
a) Nhận xét: A là tổng của (dãy số thập phân số hạng sạụ hơn số hạng trước
0,1.
Số số hạng của tổng là: (9,9 0,1) : 0,1 +1 = 99
b) Nhận xét: B tổng của dãy số thập phân số hạng saiỊ hơn số hạng trước
0,2.
Số số hạng của tổng là: [(9,8 0,2) : 0, 2] + 1 = 49
c) Nhận xét: C tổng của dãy s thập phận số hạng sau hơn số hạng trước
0,2.
Số số hạng của tổng là: [(9,9 0,1) : 0,2] + 1 = 50
Bài 2.
a) 0,73 x 65 + 0,75 x 8 + 35 x 0,73 + 0,5 x 8
= (0,73 x 65 + 35 x 0,73) + (0,75 x 8 + 0,5 x 8)
= 0,73 x (65 + 35) + 8 x (0,75 + 0,5)
= 0,73 x 100 + 8 x 1,25
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
= 73 + 10 = 83
b) 12,3 x 4,7 + 5,3 x 12,3 1,4 x 7,5 + 7,5 x 5,4
= (12,3 x 4,7 + 5,3 x 12,3) + (7,5 x 5,4 1,4 x 7,5)
= 12,3 x (4,7 + 5,3) + 7,5 x (5,4 1,4)
= 12,3 x 10 + 7,5 x 4
= 123 + 30 = 153
c) 13,7 x 18 + 82 x 10,5 + 3,2 x 82
= 13,7 x 18 + (82 x 10,5 + 3,2 x 82)
= 13,7 x 18 + 82 (10,5 + 3,2)
= 13,7 x 18 + 82 x 13,7
= 13,7 x (18+ 82)
= 13,7 x 100 = 1370
Bài 3.
a) 0,36 x 950 + 0,18 x 726 x 2 + 3 x 324 x 0,12
= 0,36 x 950 + (0,18 x 2) x 726 + (3 x 0,12) x 324
= 0,36 x 950 + 0,36 x 726 + 0,36 x 324
= 0,36 x (950 + 726 + 324)
= 0,36 x 2000
= 0,36 x 100 x 20 = 36 x 20 = 720
b) (0,24 x 450 + 0,8 x 15 x 3 + 3 x 4 x 8
= 0,24 x 45 x 10 + 0,8 x 3 x 15 + 3 x 0,8 x 10 x 4
= 2,4 x 45 + 2,4 x 15 + 2,4 x 40
= 2,4 x (45 + 15 + 40)
= 2,4 x 100 = 240
Bài 4.

Toán nâng cao lớp 5: Dạng Toán về số thập phân

Toán nâng cao lớp 5: Các phép tính với số thập phân - Đề 1 bao gồm các dạng Toán về số thập phân, so sánh số thập phân các phép tính nhân chia cộng trừ số thập phân có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh hoàn thiện nâng cao kỹ năng giải Toán dạng này, chuẩn bị cho các kì thi trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Những dạng Toán hay và khó lớp 5 - Dạng toán về số thập phân gồm 10 câu hỏi có đáp án chi tiết là tài liệu tham khảo cho các em học sinh khá giỏi củng cố kiến thức, chuẩn bị cho các bài thi học kì 1, bài thi học kì 2 và thi học sinh giỏi Toán lớp 5.

Đánh giá bài viết
19 6.032
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 5 nâng cao Xem thêm