Toán nâng cao lớp 5: Các phép tính với số thập phân - Đề 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Toán nâng cao lớp 5: Các phép tính với s thập phân - Đề 2
Bài 1. Tìm hai số, cho biết số trung bình của chúng số lớn nhất hai chữ số
số này bằng 80% số kia.
Bài 2. Khi hai số, một sinh viên đã viết một số tự số của một số thứ sang
bên phải một hàng, tổng sai s 269,8. Tìm hai số nguyên đầu, để biết tổng
của chúng 38,14.
Bài 3. Khi một số bảng chữ cái giống nhau với một số thập phân, bạn đã quên
số các chữ cái của các số thập phân của số cột, số của số lượng các nhóm
số ợng c s được đưa ra vào m 1359. Tìm hai số, chính xác chúng
137,34.
Bài 4. Tổng số cùng số được kết thúc bằng 0 một số thập phân 258,6. Khi
thực hiện c nhận giữa số cho một số, một số học sinh đã được quên 0 của
cùng một số, nên được kết quả đến 16,4.
a) Hãy cho biết số tự nhiên số trừ hay s bị trừ.
Bài 5. Khi một hạt nhân một số thập phân với hai chữ số trong bảng chữ cái
với 23,45; một sinh viên nghiên cứu phải thiết lập cùng một cột tính toán
kết quả 172,76. Hãy tìm nhân thừa chưa được biết kết quả của nhân viên.
mật rằng c dấu phẩy số thừa kết qu vẫn đặt các hàng cột.
Bài 6. Trong phân phân chia chữ, chính xác 102,5. Khi nào sẽ chia sẻ với một
sinh viên, bạn có một dutch để đàm phán nhiều khi bạn thử lại với nhiều người
với chia, nhỏ hơn chia 432,9 đơn vị. Tìm tên tập tin phân chia.
Bài 7. Cho ba số thập phân đến 223,554. Tìm ba con số, biết nếu số thứ tự đầu
tiên phía bên trái của số thứ hai của số, nếu người đầu tiên để thứ tự số đầu
tiên của thứ ba.
Bài 8. ba xe tải tải 15,6 tấn hàng hoá. Xe thứ nhất chở bằng 3/4 với xe thứ
hai, xe thứ ba chở ít hơn 2 xe đầu 1,2 tấn. Hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu tấn
hàng?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 9. Nước biển chứa 4% muối, cần bao nhiêu nước vào 600g nước để t lệ
muối trong dung dịch 2%.
Bài 10. Trong m học vừa qua, một lớp 5 chuyên Toán tỷ l học sinh giỏi 1
35%, học 2 37,5%. Câu hỏi số 2 của các cấp rất nhiều, số lượng sinh
viên trong năm đầu tiên.
Đáp án Toán lớp 5 nâng cao - Số thập phân, tỉ số phần trăm - Đề 2
Bài 1. Số tự nhiên lớn nhất hai chữ số là 99.
Tổng của hai s đã cho là: 99 x 2 = 198
Số thứ nhất là: 198 : (4 + 5) x 4 = 88
Số thứ hai là: 198 88 = 110
Đáp số: 88 110.
Bài 2. Khi dời dấu phẩy sang n phải một ng của một số thập phân thì số đó
tăng lên 10 lần.
Gọi hai số thập phân cần tìm a; b.
Theo bài ra, ta :
a + b = 38,14 (1)
a x 10 + b = 269,8 (2)
Từ (1) (2), ta có:
(a x 10 + b) (a + b) = 269,8 38,14
(a x 10 a) + (b b) = 231,66
a x 9 = 231,66
a = 231,66 : 9 = 25,74
Suy ra: b = 38,14 25,74 = 12,4
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trả lời: Hai số thập phân cần tìm là: 25,74; 12,4.
Bài 3. Tổng của một số tự nhiên với một số thập phân 137,34 nên số thập
phân 2 chữ số phần thập phân.
Khi quên ghi dấu phẩy của s thập phân 2 chữ số phần thập phân thì số đó
tăng lên 100 lần.
Gọi số tự nhiên là a, số thập phân b.
Theo bài ra, ta :
a + b = 137,34 (1)
a + b x 100 = 1359 (2)
Từ (1) (2), ta có:
(a + b x 100) (a + b) = 1359 137,34
(a a ) + (b x 100 b) = 1221,66
b x (100 1) = 1221,66
b x 99 = 1221,66
b = 1221,66 : 99 = 12,34
Suy ra: a = 137,34 12,34 = 125
Trả lời: Hai số cần tìm là: 125; 12,34.
Bài 4. a) tổng của hai số đã cho 258,6 nên số thập phân một chữ số
phần thập phân chữ số đó là 6.
Khi quên ghi số 0 chữ số tận cùng của s tự nhiên ta được số tự nhiên nh
hơn s ban đầu 10 lần.
Nếu số tự nhiên số trừ thì hiệu tìm được số thập phân chữ số phần
thập phân 6. Điều này trái với giả thiết nên số tự nhiên là số bị trừ.
b) Gọi số tự nhiên a, số thập phân b.
Theo bài ra, ta :
a + b = 258,6 (1)

Toán nâng cao lớp 5: Dạng Toán về số thập phân

Toán nâng cao lớp 5: Các phép tính với số thập phân, tỉ số phần trăm - Đề 2 bao gồm các dạng Toán về số thập phân, so sánh số thập phân các phép tính nhân chia cộng trừ số thập phân có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh hoàn thiện nâng cao kỹ năng giải Toán dạng này, chuẩn bị cho các kì thi trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Những dạng Toán hay và khó lớp 5 - Dạng toán về số thập phân, tỉ số phần trăm gồm 10 câu hỏi có đáp án chi tiết là tài liệu tham khảo cho các em học sinh khá giỏi củng cố kiến thức, chuẩn bị cho các bài thi học kì 1, bài thi học kì 2 và thi học sinh giỏi Toán lớp 5.

Đánh giá bài viết
15 2.293
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 5 nâng cao Xem thêm