Tổng hợp bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: At Home

Tổng hợp bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: At Home

Luyện tập với các bài tập trong Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Home sẽ giúp các em học sinh nhanh chóng nắm được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp đã được học trong bài. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Big Or Small

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Thí điểm Unit 3: My Friends

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: At Home

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: At Home Số 1

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: At Home

I. Missing words

1. ______ is my family.

2. There ______ four ______ in my family.

3. My father ______ a doctor.

4. How ______ people are there in your ______?

5. What ______ his name? John.

6. What's ______ name? Linda.

7. ______ is that? It's Lan.

8. How many doors are ______? There ______ one.

9. There ______ four windows.

10. His father is ______ engineer.

II. Arrange in order

1. are/ in/ we/ our/ room/ living.

2. are/ there/ people/ in/ four/ my/ family.

3. father/ a/ my/ is/ doctor.

4. mother/ is/ his/ nurse/ a.

5. brother/ years/ is/ her/ ten/ old.

6. he/ what/ do/ does?

7. mother/ father/ their/ and/ teachers/ are.

8. are/ in/ they/ house/ the.

9. mother/ does/ what/ her/ do?

10. many/ how/ are/ your/ there/ in/ students/ class?

III. Match up

1. Who is this? □ a. My mother's a nurse.

2. What does he do? □ b. There is one.

3. How many people are there in your family? □ c. He's in the classroom.

4. What does your father do? □ d. He's forty.

5. How old is your brother? □ e. They are in the yard.

6. What do your parents do? □ f. My father is a teacher.

7. Where are they? □ g. There are four people.

8. How old is Mr. Kiên? □ h. He's ten.

9. How many chairs are there in the room? □ i. He's a student.

10. Where is your teacher? j. She's my sister.

IV. Write in full words

10

ten

35

60

85

15

fifteen

40

65

90

20

45

70

95

25

50

75

100

30

55

80

V. Multiple choice: Choose the correct words to complete the following sentences.

1. ______ are you? I'm fine, thank you.

A. How old B. How C. How many

2. There ______ a big board in my classroom.

A. am B. is C. are

3. ______ are in our classroom.

A. She B. We C. He

4. ______ students are there in your class? There are 40.

A. How much B. How C. How many

5. ______ are these? They're my friends.

A. What B. Who C. How

6. ______ are there in your classroom? Tables, chairs, a board and a teacher's desk.

A. How many B. What C. How

7. ______ is your house? It's on Dien Bien Phu Street.

A. What B. Which C. Where

8. What ______ your parents do?

A. are B. does C. do

9. She lives with ______ family.

A. his B. her C. my

10. How many ______ are there in your family?

A. people B. students C. teachers

11. Lan is a good girl. ______ parents are happy.

A. her B. his C. my

12. That is Mr Ba with ______ students.

A. her B. his C. their

13. ______ is your father? He's a doctor.

A. How B. Who C. What

14. Lan ______ on Nguyen Hue Street.

A. lives B. live C. living

15. ______ are their pencils.

A. This B. That C. These

16. Hoa! How old is ______ father?

A. my B. your C. their

17. ______ is your brother? He's a student.

A. What B. How C. Who

18. My father and mother are ______.

A. teacher B. teaches C. teachers

19. Lan's father is a doctor. Tam's father is a doctor, ______.

A. too B. to C. two

20. There are two ______ in my living room.

A. cookers B. boards C. couches

VI. Supply the correct words to complete the passage.

This is Tam. He's twelve ______ old. He's ______ student. There are four ______ in his family: his father, his mother, his sister and he. His father is ______ engineer. ______ is forty years old. His mother ______ a teacher, and she's forty, ______.

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: At Home Số 1

I. Tìm từ có cách phát âm khác.

 1. Hi nine fine this
 2. room school no two
 3. they A eraser lamp
 4. thank this that those
 5. She he ten these

II. Cho dạng đúng của động từ "to be".

1. How (be) you? __________

2. She (not be) ten. __________

3. I (be) Mai. __________

4. you (be) a nurse? __________

5. My name (be) Thu. __________

6. They (be) farmers. __________

7. This (not be) Hoa. __________

8. Those (be) benches. __________

9. We (be) fine, thanks. __________

10. that (be) your teacher? __________

III. Điền vào chỗ trống với các từ trong khung:

are What an their people teacher Where years How my

 1. My mother is a ______________.
 2. _________ do you live?
 3. They are in _________ living room.
 4. My father is ______ engineer.
 5. _______are you?
 6. How old _________ you?
 7. There are four ____________ in my family.
 8. This student is 12 __________ old.
 9. This is ____________ brother.
 10. ________ does your mother do?

IV. Chuyển các các câu sau sang số nhiều.

1. This is a bookshelf. _________________________________

2. It is a couch. _________________________________

3. That is a woman. _________________________________

4. There is a lorry. _________________________________

5. He is a student. _________________________________

6. The pen is new. _________________________________

7. The child is at the park. _________________________________

8. It is a dish. _________________________________

9. There is a goose. _________________________________

10. That is a white sheep. _________________________________

V. Điền các tính từ sở hữu vào chỗ trống. (my, your, his, her, their, our, its)

 1. Ba is a student. _______ house is on Tran Phu Street.
 2. I am eleven years old. _________ sister is fifteen.
 3. Those are Mai and Lan. ________ father is an engineer.
 4. What's _________ name? My name is Nam.
 5. We live in Ha Noi. ________ house is on La Thanh Street.
 6. Mrs Lien is a teacher. __________ school is big.
 7. I have a cat. ______ name is Miu Miu.
 8. That is my sister. _____ bike is new.

VI. Hãy điền a hoặc an vào các từ sau.

1. _____ apple 6. _____ ink-pot 11. _____ university

2. _____ table 7. _____ unit 12. _____ egg

3. _____ "h" 8. _____ umbrella. 13. _____ awful bike

4. _____ hour 9. _____ orange 14. _____ television

5. _____ honest boy 10. _____ desk 15. _____ onion

VII. Viết các câu hỏi và các câu trả lời về các chủ đề sau:

1. Hỏi tên bạn. __________________________________________________

2. Hỏi đánh vần tên. __________________________________________________

3. Hỏi tuổi __________________________________________________

4. Hỏi ngày sinh __________________________________________________

5. Hỏi nghề __________________________________________________

6. Hỏi địa chỉ __________________________________________________

7. Hỏi sức khỏe __________________________________________________

8. Hỏi thời tiết. __________________________________________________

9. Hỏi ngày tháng __________________________________________________

10. Hỏi số lượng __________________________________________________

VIII. Tìm lỗi sai và sửa lại cho đúng.

 1. My father is a engineer. __________________
 2. I am twelve year old. __________________
 3. What's you name? __________________
 4. Those are a tables. __________________
 5. How many book are there? __________________
 6. What do you live? __________________
 7. I live on 12 Tran Phu Street. __________________
 8. I was born on 2000. __________________
Đánh giá bài viết
1 6.305
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 6 Xem thêm