Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán

2 1.250
VnDoc.com
1)5
4
Ngh lc và bn b có th chinh phc mi th!
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẬN BA ĐÌNH
ĐỀ CHÍNH THC
KIM TRA HC KÌ I
Năm học: 2016 2017
Môn: TOÁN 8
Thi gian làm bài: 90 phút
(Không k thời gian giao đề)
Bài 1: Hãy phân tích các đa thức sau thành nhân t:
a)
b)
22
69x y x
c)
2
56xx
Bài 2: Thc hin phép tính
a)
2
2 3 1x x x
b)
32
2 5 10 : 2x x x x
Bài 3: Cho hai biu thc:
5
4
x
A
x
2
2
5 6 2 2 50
2 5 2 10
x x x x
B
x x x x

(vi
0; 5; 4x x x
)
a) Tính giá tr ca
A
khi
2
30xx
.
b) Rút gn
B
.
c) Tính giá tr nguyên ca
x
để
:P A B
có giá tr nguyên.
Bài 4: Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AD, O là trung điểm của AC, điểm E đối xng
với điểm D qua điểm O.
a) Chng minh t giác AECD là hình ch nht
b) Gọi I là trung điểm ca AD, chng t I là trung điểm ca BE
c) Cho AB = 10cm, BC = 12cm, tính din tích tam giác OAD.
d) Đường thng OI ct AB tại K. Tìm điều kin của tam giác ABC đ t giác AEDK
hình thang cân.
Bài 5. Tính giá tr biu thc sau, biết
2016abc
2 2016 2 4032 3
3 2 2016 3 2 3 4032 2016
bc b ac
P
c bc b ab ac a

--------------- Hết -------------------
VnDoc.com
2)5
4
Ngh lc và bn b có th chinh phc mi th!
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẬN BA ĐÌNH
ĐỀ CHÍNH THC
KIM TRA HC KÌ I
Năm học: 2017 2018
Môn: TOÁN 8
Ngày: 15)12)2017
Thi gian làm bài: 90 phút
(Không k thời gian giao đề)
Bài 1 (2 điểm). Phân tích đa thức thành nhân t:
a)
b)
22
6 9 4x x y
c)
2
7 10xx
Bài 2 (1,5 điểm).
a) Làm tính chia:
6 4 5 3 2 3 2 3
(12 9 15 ):3x y x y x y x y
b) Rút gn biu thc:
22
2 1 3 3 9x x x x x
Bài 3 (2,5 điểm). Cho biu thc
2
2
5 2 3 2 9
3 3 9
xx
A
x x x

(vi
3x 
3x
).
a) Rút gn biu thc A.
b) Tính giá tr A khi
21x 
.
c) Tìm giá tr nguyên của x để A có giá tr nguyên.
Bài 4 (3,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông ti A, gọi M là trung điểm ca AC. Gọi D là điểm
đối xng vi B qua M.
a) Chng minh t giác ABCD là hình bình hành.
b) Gọi N là điểm đối xng vi B qua A. Chng minh t giác ACDN là hình ch nht.
c) Kéo dài MN ct BC ti I. V đưng thng qua A song song vi MN ct BC ti K.
Chng minh:
2KC KB
.
d) Qua B k đưng thng song song vi MN ct AC kéo dài ti E. Tam giác ABC có
thêm điều kiện gì để t giác EBMN là hình vuông.
Bài 5 (0,5 điểm). Cho
a
tha mãn
2
5 2 0aa
. Tính giá tr ca biu thc:
5 4 3 2 4 2 2
18 9 5 2017 40 4 :P a a a a a a a a
-------------------------- Hết ---------------------------
VnDoc.com
3)5
4
Ngh lc và bn b có th chinh phc mi th!
UBND QUN CU GIY
Phòng Giáo dc Đào tạo
ĐỀ THI HC K I MÔN TOÁN 8
Năm hc 2006 -2007
Thi gian: 90 phút
(không k thời gian giao đề)
I. Trc nghim khách quan
Câu 1 (1 điểm): Các câu sau đúng hay sai ?
a) Trong hình thang cân, các góc đối bù nhau.
b) T giác có hai đường chéo vuông góc vi nhau là hình thoi
Câu 2 (1 điểm): Tr li các câu hi bng cách chn ch cái (A, B, C, D) đứng trước đáp số
đúng:
a) Kết qu rút gn ca phân thc
2
2
3
96
xx
xx

là:
A.
1
92x
B.
3
x
x
C.
3
x
x
D.
2
3
96
x
x
b) Mu thc chung ca hai phân thc
2
1
56xx
1
6x
A.
2
4 12xx
B.
23xx
C.
( 1)( 6)xx
D.
( 1)( 2)xx
II. Phn t lun
Câu 1 (2 điểm):Phân tích đa thức sau thành nhân t:
a)
2
3 6 3yx xy y
b)
32
3 27x x x
Câu 2 (2, 5 điểm): Cho biu thc
22
22
2 4 2 2
.
2 4 2 2
x x x x x
B
x x x x x



.
a) Rút gn B.
b) Tìm giá tr ca B biết |x-5| = 3.
c) Tìm các giá tr nguyên của x để B có giá tr nguyên.
Câu 3 (3,5 điểm): Cho tam giác ABC, trung tuyến AM. Gọi D là điểm đối xng vi A qua M.
a) T giác ABDC là hình gì ?
b) Tìm điều kin của tam giác ABC để t giác ABDC là hình vuông.
c) Gọi E là điểm đối xng vi A qua BC. Chng minh t giác BEDC là hình thang cân.
d) Gi I, K lần lượt là giao điểm ca BD vi AE, CE. Chng minh KI = KD.
-------------- Hết --------------

Tổng hợp đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho thầy cô trong quá trình giảng dạy, ôn luyện kiến thức đã học cho các em đồng thời cũng giúp học sinh làm quen nhiều dạng đề kiểm tra Toán 8 khác nhau. Mời các em tham khảo

60 Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn Toán trường THCS Vân Hội năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn Toán Phòng GD&ĐT Đan Phượng năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn Toán Phòng GD&ĐT Huyện Thanh Trì năm học 2017 - 2018

Mời các em tham khảo tài liệu sau: Toán lớp 8, Giải bài tập Toán lớp 8, Tài liệu học tập lớp 8, Đề thi giữa kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8

Đánh giá bài viết
2 1.250
Đề thi học kì 1 lớp 8 Xem thêm