Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán

1 382
VnDoc.com
1/3
7
UBND QUN HOÀN KIM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Năm học 2017 2018
ĐỀ KIM TRA HC KÌ I MÔN
TOÁN 9
Ngày kim tra: 15/12/2017
Thi gian làm bài: 90 phút
Bài 1 (
2,0
đim). Hãy tính giá tr ca các biu thc sau:
a)
(2 300 3 48 4 75): 3;M
b)
2
( 3 2) 4 2 3;N
c)
2 1 12
;
3 1 3 2 3 3
P
Bài 2 (2,0 điểm). Cho các biu thc
3 2 2
2 3 5 6
x x x
B
x x x x
vi
0, 4xx
9.x
a) Hãy tính giá tr ca
A
khi
16x
b) Rút gn
B
.
c) Xét biu thc
A
T
B
. Hãy tính giá tr nh nht ca
T
.
a) Khi
0m
, hãy v
d
trên h trc tọa độ
Oxy
.
b) Tìm
m
để
d
cắt đường thng
25yx
tại điểm có hoành độ bng
2
.
Bài 4 (
3,5
đim). Cho đường tròn
;OR
và đim
A
nm ngoài
O
. T
A
k hai tiếp tuyến
,AB AC
vi
O
(
,BC
là các tiếp điểm). Gi
H
là giao điểm ca
OA
BC
.
a) Chng minh: bốn điểm
, , ,A B O C
cùng thuc một đường tròn.
b) Chng minh:
OA
là đường trung trc ca
BC
.
c) Ly
D
điểm đối xng vi
B
qua
O
. Gi
E
giao điểm của đoạn thng
AD
vi
O
(
E
không trùng vi
D
). Chng minh:
DE BD
BE BA
.
d) Tính s đo góc
HEC
.
Bài 5. (0,5 điểm) Cho
0x
,
0y
tha mãn
6xy
. Tìm giá tr nh nht ca biu thc:
2 3 6
32
Q
x y x y
------------------------------ Hết -----------------------------
Bài 3 (
2,0
đim). Cho hàm s
y (2 m)x m 1
vi
m
tham s
m 2
đồ th
đưng thng
d.
c) Tìm
m
để đưng thng
d
cùng vi các trc tọa độ
Ox,Oy
to thành mt tam giác
có din tích bng
2.
VnDoc.com
2/3
7
Bài 1 (2,0 điểm). Tính giá tr ca các biu thc:
a)
5 27 5 3 2 12A
b)
15 3 15 3
5 1 5 1
B



Bài 2 (2,0 điểm). Cho biu thc:
2 1 2 3 9
9
33
x x x
A
x
xx


a) Tìm điều kiện xác định và rút gn biu thc
A
;
b) Tìm
x
để
4
5
A
;
c) Tìm s nguyên
x
để biu thc
A
có giá tr là s nguyên.
Bài 3 (1,5 điểm)
a) V đồ th ca hàm s :
23yx
yx
song song với đồ th hàm s
2
( 2 2) 2 1y m m x m
Bài 4 (3,5 điểm). Cho đường tròn (O;R) điểm A c định ngoài đường tròn. V đưng
thng d vuông góc vi OA ti A. Trên d lấy điểm M. Qua M k hai tiếp tuyến ME, MF ti
đưng tròn (O;R) tiếp điểm lần lượt là E và F. Ni EF ct OM ti H, ct OA ti B.
a) Chng minh OM vuông góc vi EF.
b) Cho biết R = 6 cm, OM = 10 cm. Tính OH.
c) Chứng minh 4 điểm A, B, H, M cùng thuc một đường tròn.
d) Chứng minh tâm I đường tròn ni tiếp tam giác MEF thuc một đường tròn c
định khi M chuyển động trên d.
Bài 5 (0,5 điểm). Cho các s thc
,xy
tha mãn
33
55x y y x
. Tìm giá tr ln
nht ca biu thc:
22
3 12 2018P x xy y y
------------------------------ Hết -----------------------------
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ KIM TRA HC KÌ I MÔN TOÁN 9
Năm học 2017 2018
Thi gian làm bài: 90 phút

b) Xác định
m
để đồ th ca hàm s
23
VnDoc.com
3/3
7
PHÒNG GD ĐT QUẬN ĐỐNG ĐA
NĂM HỌC 2017 - 2018
ĐỀ THI HC KÌ I
Môn toán 9
Ngày thi: 19/12/2017
Thi gian: 90 phút
Bài 1 (2 điểm). Thc hin phép tính
a)
2
8 2 18 5 32 ( 2 1)
b)
5 6 5 7 7
57
5 7 1

Bài 2 (2,5 điểm). Cho biu thc
3 9 3 1 2
( 0; 1)
2 2 1
x x x x
P x x
x x x x
a) Rút gn biu thc P
b) So sánh P vi
P
với điều kin
P
có nghĩa
c) Tìm x để
1
P
nguyên
Bi 3 (2 điểm). Cho đường thẳng
1
: ( 1) 2 1d y m x m
a) Tìm m để đường thẳng
1
d
cắt trục tung tại điểm có tung độ là
3
. Vẽ đồ thị hàm
số vừa tìm được và chứng tỏ giao điểm đồ thị vừa tìm được với đường thẳng
:1d y x
nằm trên trục hoành.
b) Tìm
m
để khong cách từ gốc tọa độ
O
đến đường thẳng
1
d
đạt giá trị lớn nhất.
Bài 4 (3,5 điểm). Cho điểm M bất kì trên đường tròn tâm O đường kính AB. Tiếp tuyến ti
M và B ca (O) ct nhau ti D. Qua O k đưng thng vuông góc vi OD ct MD ti C và
ct BD ti N.
a) Chng minh
DC DN.
b) Chng minh AC là tiếp tuyến của đường tròn tâm O.
c) Gọi H là chân đường vuông góc k t M xuống AB, I là trung điểm MH. Chng
minh B, I, C thng hàng.
d) Qua O k đưng vuông góc vi AB, ct (O) ti K (K và M nm khác phía vi
đưng thng AB). Tìm v trí của điểm M để din tích tam giác MHK ln nht.
Bài 5 (0,5 điểm). Cho các s dương
,,x y z
tha mãn
2 3z 20xy
. Tìm giá tr nh nht
ca biu thc:
3 9 4
2
A x y z
x y z
------------------------------ Hết -----------------------------

Tổng hợp đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho thầy cô trong quá trình giảng dạy, ôn luyện kiến thức đã học cho các em đồng thời cũng giúp học sinh làm quen nhiều dạng đề kiểm tra Toán 9 khác nhau. Mời các em tham khảo

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 môn Toán Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế năm học 2017 - 2018

Bộ đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán năm học 2017 - 2018

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 9 năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Thái Bình năm học 2017 - 2018

Đề Kiểm tra học kì 1 lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Gò Vấp năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Văn Bàn năm học 2017 - 2018

Mời các em tham khảo tài liệu sau: Toán lớp 9, Giải bài tập Toán lớp 9, Tài liệu học tập lớp 9, Đề thi giữa kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 1 lớp 9

Đánh giá bài viết
1 382
Đề thi học kì 1 lớp 9 Xem thêm