Tổng hợp kết quả lập hồ sơ địa chính - Mẫu số 05/TTĐĐ

1 203

Tổng hợp kết quả lập hồ sơ địa chính là mẫu giấy tờ áp dụng trong việc báo cáo thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính.

Mẫu số 05/TTĐĐ

Đơn vị báo cáo:
.........................................

TỔNG HỢP KẾT QUẢ LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH (1)

Khu vực(1) .............................................................................

(Tính đến ngày ...... tháng ..... năm ...........)

Số TT
Loại bản đồ, sơ đồ, trích đo
Kết quả lập bản đồ, sơ đồ, trích đo địa chính

Kết quả lập sổ mục kê đất đai Kết quả lập sổ địa chính Số xã, phường, thị trấn lập sổ theo dõi biến động
Số xã, phường, thị trấn Diện tích 
(ha)
Diện tích đo theo các tỷ lệ Số xã, phường,thị trấn lập sổ Số quyển gốc đã lập Số xã, phường,thị trấn lập sổ
Số quyển gốc đã lập
1/500
1/1000 1/200 1/5000
1/10000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1 Bản đồ địa chính                        
2 Bản đồ giải thửa cũ                        
3 Bản đồ khác                        
4 Sơ đồ                        
5 Trích đo địa chính                        
 
Tổng cộng                        

Ngày .... tháng .... năm ....

Thủ trưởng cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Thống kê kết quả lập hồ sơ địa chính theo quy định tại Thông tư số 04/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004.

(2) Thống kê riêng cho từng khu vực đô thị và nông thôn. 

1 203
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Tổng hợp kết quả lập hồ sơ địa chính - Mẫu số 05/TTĐĐ để xem.
Xây dựng - Nhà đất Xem thêm