Tổng hợp kết quả tham gia đánh giá hiệu trưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên

1 1.917

VnDoc.com mời các bạn tham khảo mẫu tổng hợp kết quả tham gia đánh giá hiệu trưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT trong bài viết này.

Phiếu hiệu trưởng tự đánh giá theo chuẩn

Phiếu Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đánh giá hiệu trưởng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tổng hợp kết quả tham gia đánh giá hiệu trưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên

(Kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT

Ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phòng Giáo dục và Đào tạo:...................................................................................

Trường Tiểu học:....................................................................................................

Họ và tên hiệu trưởng: .................................................... Năm học: .....................

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Điểm tiêu chí (*)

Tiêu chuẩn 1. Phẩmchất chính trị, đạo đức nghề nghiệp

1. Phẩm chất chính trị

 

2. Đạo đức nghề nghiệp

 

3. Lối sống, tác phong

 

4. Giao tiếp và ứng xử

 

5. Học tập, bồi dưỡng

 

Tiêu chuẩn 2. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm

6. Trình độ chuyên môn

 

7. Nghiệp vụ sư phạm

 

Tiêu chuẩn 3. Năng lực quản lý trường tiểu học

8. Hiểu biết nghiệp vụ quản lý

 

9. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường

 

10. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

 

11. Quản lý học sinh

 

12. Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục

 

13. Quản lý tài chính, tài sản nhà trường

 

14. Quản lý hành chính và hệ thống thông tin

 

15. Tổ chức kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục

 

16. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường

 

Tiêu chuẩn 4. Năng lực tổ chức phối hợp với gia đình học sinh, cộng đồng và xã hội

17. Tổ chức phối hợp với gia đình học sinh

 

18. Phối hợp giữa nhà trường và địa phương

 
 

Tổng điểm

 
 

Xếp loại (**)

 

Ghi chú: (*) Điểm tiêu chí là điểm trung bình cộng (làm tròn, lấy số nguyên) từ các phiếu của cán bộ, giáo viên, nhân viên;

(**) Căn cứ vào tổng điểm để xếp loại và xếp 1 trong 4 loại: Xuất sắc (162 - 180 điểm và các tiêu chí phải đạt từ 8 điểm trở lên); Khá (126 điểm trở lên và các tiêu chí phải đạt từ 6 điểm trở lên); Trung bình (90 điểm trở lên, các tiêu chí của tiêu chuẩn 1 và 3 phải đạt từ 5 điểm trở lên, không có tiêu chí 0 điểm); Kém (dưới 90 điểm, hoặc có tiêu chí 0 điểm, hoặc tiêu chuẩn 1 và 3 có tiêu chí dưới 5 điểm).

Tổng hợp ý kiến nhận xét của cán bộ, giáo viên, nhân viên:

  1. Những điểm mạnh (ý kiến của đa số, ý kiến khác):

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

  1. Những điểm yếu (ý kiến của đa số, ý kiến khác):

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

- Ý kiến của các phó hiệu trưởng:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

- Ý kiến của cấp ủy Đảng (đại diện tổ chức Đảng cơ sở):

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

- Ý kiến của BCH Công đoàn trường:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

- Ý kiến của BCH Đoàn:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

………… ngày … tháng … năm ……

Người tổng hợp           

(Đại diện tổ chức Đảng hoặc BCH Công đoàn)

(Ký và ghi rõ họ, tên)        

Đánh giá bài viết
1 1.917
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm