Tổng hợp kết quả tự đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

1 2.524

Phiếu đánh giá cán bộ đảng viên theo NQ Trung ương 4 khóa 12

VnDoc.com mời các bạn tham khảo mẫu tổng hợp kết quả tự đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong bài viết này.

Mẫu tổng hợp đưa ra số liệu về đảng viên trong chi bộ đã kiểm điểm các nội dung suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

CHI BỘ ……………….             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày … tháng 12 năm 20…

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đống Đảng

Số TT

Họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác

Kết quả tự đánh giá

Ghi chú

0 điểm

I. Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị

II. Biểu hiện về đạo đức, lối sống

III. Biểu hiện "Tự diễn biến","Tự chuyển hóa" trong nội bộ

Nội dung biểu hiện

Số điểm

Tỷ lệ % suy thoái, "Tự diễn biến, Tự chuyển hóa"

Nội dung biểu hiện

Số điểm

Tỷ lệ % suy thoái, "Tự diễn biến, Tự chuyển hóa"

Nội dung biểu hiện

Số điểm

Tỷ lệ % suy thoái, "Tự diễn biến, Tự chuyển hóa"

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ  

Hàng năm Đảng viên sẽ thực hiện làm kiểm điểm cá nhân cuối năm, bài mẫu kiểm điểm đảng viên theo nghị quyết trung ương 4 khóa XII, bản kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. VnDoc.com mời các bạn tham khảo một số bản kiểm điểm Đảng viên thực hiện trong năm như kiểm điểm Đảng viên trong quân đội; kiểm điểm cuối năm của quản lý lãnh đạo...

Sau khi làm bản kiểm điểm cuối năm, Đảng viên sẽ thực hiện bản kế hoạch khắc phục khuyết điểm của bản thân như Kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQ TW4 khóa XII.

Đánh giá bài viết
1 2.524
Thủ tục hành chính Xem thêm