Tổng hợp thành ngữ, tục ngữ, ca dao theo chủ đề

36 5.266
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Tổng hợp thành ngữ, tục ngữ, ca dao theo chủ đề
1. Nãi ngêi lao ®éng:
- Tay m hµm nhai, tay quai miÖng trÔ.
- Ai ¬i! §õng bá ruéng hoang
Bao nhiªu tÊc ®Êt, tÊc vµng bÊy nhiªu!
- Muèn no th× ph¶i ch¨m lµm
Mét h¹t lóa vµng chÝn giät h«i.
2. Nãi nçi vÊt cña ngêi n«ng d©n
- Mét n¾ng hai s¬ng.
- Thøc khuya dËy m.
- Ch©n lÊm tay bïn.
3. Nãi t×nh c¶m gia ®×nh:
- ChÞ ng· em n©ng.
- Trªn kÝnh díi nhêng.
- L¸ lµnh ®ïm l¸ r¸ch.
- M¸u ch¶y ruét mÒm.
4. Nãi quan cña nh÷ng ngêi trong céng ®ång:
- Mét con ngùa ®au tµu cá.
- ¡n qu¶ nhí trång c©y.
- BÇu ¬i th¬ng lÊy cïng
Tuy r»ng kh¸c gièng nhng chung t giµn.
- Mét y lµm ch¼ng nªn non
Ba c©y chôm l¹i nªn hßn nói cao.
5. Nãi quª h¬ng:
- Quª cha ®Êt tæ.
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
- Quª h¬ng b¶n qu¸n.
- §Êt quª thãi.
6. Nãi quan thÇy trß:
- Kh«ng thÇy ®è y lµm n.
- nh thÇy yªu b¹n.
- Träng thÇy míi ®îc lµm thÇy.
- Mét ch÷ còng thÇy, nöa ch÷ còng thÇy.
7. chøa
häc
- Häc mét biÕt mêi.
- Häc ®©u hiÓu ®Êy.
- Häc ®i ®«i víi hµnh.
- §i mét ngµy ®µng, häc mét ng kh«n.
- Häc nh vÑt.
- Häc nh cuèc kªu.
8. Nãi thiªn nhiªn thêi tiÕt:
- Tr¨ng quÇng trêi h¹n, tr¨ng t¸n trêi ma.
- Chíp ®«ng nhay nh¸y g¸y th× ma.
- Qu¹ t¾m th× r¸o, s¸o t¾m th× ma.
9. Nãi lao ®éng s¶n xuÊt:
- Khoai ruéng l¹, m¹ ruéng quen.
- Nu«i lîn ¨n c¬m m, nu«i t»m ¨n c¬m ®øng.
- Nhai no l©u, cµy s©u tèt lóa.
10. Thµnh ng÷ so s¸nh trong tiÕng ViÖt:
- Tr¾ng nh tuyÕt.
- ChËm nh rïa.
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
- §á nh son.
- Nhanh nh c¾t.
11. Thµnh ng÷, c ng÷ cÆp tr¸i nghÜa:
- Ch©n cøng ®¸ mÒm. (cøng - m)
- L¸ lµnh ®ïm l¸ r¸ch. (lµnh -r¸ch)
- ChÕt vinh cßn h¬n sèng nhôc. (vinh- nhôc; chÕt- sèng)
12. Thµnh ng÷, c ng÷ nãi vÒ lßng kiªn tr×:
- KiÕn tha l©u cïng ®Çy tæ.
- Níc ch¶y ®¸ mßn.
- Gãp giã thµnh b·o.
- TÝch tiÓu thµnh ®¹i.
- Cã chÝ th× nªn.
13. Tôc ng÷ chØ sù so s¸nh
- Níc ma ca trêi.
- Giã thæi chæi trêi.
- Ngêi ta hoa ®Êt.
14. i tiÕt kiÖm
- Lµm khi nh ®Ó dµnh khi ®au. (tiÕt kiÖm tiÒn cña)
- ViÖc h«m nay chí ®Ó ngµy mai. (tiÕt kiÖm thêi gian)
15. Ca ngîi c«ng lao to lín cña cha
- C«ng cha nÆng l¾m ai ¬i
NghÜa b»ng trêi chÝn th¸ng cu mang.
- th× ¨n c¬m víi c¸, kh«ng cã liÕm ngoµi ®êng.
- Con cha nh nhµ nãc.

Thành ngữ, tục ngữ, ca dao theo chủ đề hay nhất

Tổng hợp thành ngữ, tục ngữ, ca dao theo chủ đề về mọi mặt trong cuộc sống, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập, noi theo. Để tham khảo chi tiết kho tàng tục ngữ Việt Nam, các bạn theo dõi bài viết sau đây và tải về chi tiết.

Tục ngữ là gì?

Tục ngữ là thể loại văn học dân gian nhằm đúc kết kinh nghiệm, tri thức của nhân dân dưới hình thức những câu nói ngắn gọn, súc tích, có nhịp điệu, dễ nhớ, dễ truyền. Nội dung tục ngữ thường phản ánh những kinh nghiệm về lao động sản xuất, ghi nhận các hiện tượng lịch sử xã hội, hoặc thể hiện triết lý dân gian của dân tộc.

Ca dao là gì?

Ca dao là thơ ca dân gian Việt Nam được truyền miệng dưới dạng những câu hát không theo một điệu nhất định, thường phổ biến theo thể thơ lục bát cho dễ nhớ, dễ thuộc. Ca dao là một từ Hán Việt, theo từ nguyên, ca là bài hát có chương khúc, giai điệu; dao là bài hát ngắn, không có giai điệu, chương khúc.

Thành ngữ là gì?

Thành ngữ (dt) là tập hợp từ cố định quen dùng, có nghĩa định danh, gọi tên sự vật, thường không thể suy ra từ nghĩa của từng yếu tố cấu thành, được lưu truyền trong dân gian và văn chương.

Ngoài những câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao theo chủ đề được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi tiểu học, giải bài tập các lớp tiểu học mới nhất.

Đánh giá bài viết
36 5.266
Kỹ năng sống Xem thêm