Tổng hợp ý kiến nhận xét của chi ủy chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị

11 36.201

Bản tổng hợp ý kiến nhận xét Chi ủy, Chi bộ nơi cư trú với Đảng viên dự bị

Mẫu tổng hợp ý kiến nhận xét của chi ủy chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Mẫu lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú là mẫu tổng hợp ý kiến nhận xét dành cho đảng viên dự bị về việc chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương; tham gia sinh hoạt nhân dân nơi cư trú... Mời các bạn tham khảo.

Bản nhận xét Đảng viên dự bị

Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị

Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Tổng hợp ý kiến nhận xét của chi ủy chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị 

Mời các bạn tham khảo bản text của Mẫu tổng hợp ý kiến nhận xét của chi ủy chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị

Đảng uỷ .........................................

Chi bộ ............................................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

..............., ngày.......tháng......năm 20........

TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT
Của chi uỷ chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị

Chi bộ: ................................... thuộc Đảng bộ ................................................

Góp ý cho đảng viên dự bị ....................................................................... là sinh viên của Trường ................................................................................, thực hiện nhiệm vụ đảng viên nơi cư trú như sau:

NỘI DUNG

1. Việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

2. Việc tham gia sinh hoạt nhân dân nơi cư trú:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

3. Mối quan hệ với quần chúng nhân dân nơi cư trú:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

4. Tham gia các phong trào do địa phương phát động:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

5. Xây dựng gia đình văn hoá:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Nhận xét khác (nếu có):

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Số đồng chí trong chi uỷ nơi cư trú tán thành là ............. đồng chí, trong tổng số ................ đồng chí được hỏi ý kiến (đạt ............... %).

Số không tán thành ................. đồng chí (................ %) với lý do .................

T/M. CẤP ỦY

Đánh giá bài viết
11 36.201
Thủ tục hành chính Xem thêm