Trắc nghiệm chương 5: Hiđro - Nước phần 1

1 39

Chuyên đề Hóa học lớp 8: Trắc nghiệm chương 5: Hiđro - Nước phần 1 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 8 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm chương 5: Hiđro - Nước

Câu 1: Ở chương trình lớp 8, hidro thể hiện tính:

A. Tính OXH

B. Tính khử

C. Tác dụng với kim loại

D. Tác dụng với oxi

Câu 2: Các cách phổ biến để điều chế hidro trong công nghiệp:

A. Từ khí than

B. Từ khí thiên nhiên, dầu mỏ

C. Điện phân nước

D. Tất cả đều đúng

Câu 3: Trong các loại phản ứng dưới đây, phản ứng nào chắc chắn là phản ứng oxi hóa – khử

A. Phản ứng hóa hợp

B. Phản ứng thế

C. Phản ứng thủy phân

D. Phản ứng phân hủy

Câu 4: Tính m(g) H2O khi cho 2,4(l) H2 tác dụng với 7,6(l) O2 (đktc)

A. 1,92g           B. 1,93g              C. 4,32g          D. 0,964g

Câu 5: Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa – khử:

A. 2Fe(OH)3to→ Fe2O3 + 3H2O

B. NH3 + HCl → NH4Cl

C. CaCO3to→ CaO + CO2

D. NaOH+ Cl2 → NaCl + NaClO + H2O

Câu 6: Cho thanh Al ngâm vào dung dịch axit clohidric thấy có khí bay lên. Xác định khí đó

A. Cl2              B. H2O              C. H2              D. NH3

Câu 7: Kim loại nào không tác dụng với H2SO4 loãng

A. Cu            B. Zn              C. Al              D. Fe

Câu 8: phát biểu nào sau đây là đúng nhất:

A. Phản ứng thế là phản ứng hóa học trong đó nguyên tử của đơn chất thế chỗ nguyên tử của nguyên tố khác trong hợp chất

B. Phản ứng thế là phản ứng hóa học trong đó có sự tham gia của hợp chất và các chất

C. Phản ứng thế là phản ứng hóa học trong đó có sự tham gia của hợp chất và đơn chất tạo thành chất mới

D. Phản ứng thế là quá trình tạo thành nhiều chất mới từ 2 hay nhiều chất ban đầu

Câu 9: Cho các phản ứng sau, phản ứng nào không phải phản ứng thế

A. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

B. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

C. H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + HCl

D. Al + CuO → Cu + Al2O3

Câu 10: Cho thanh đồng ngâm vào 400ml dung dịch axit sunfuric loãng 2M thấy trong dung dịch có khí và V bằng bao nhiêu?

A. 1,75 l            B. 12,34 l         C. 4,47 l           D. 17,92 l

Đáp án:

1.B 2.B 3.B 4.B 5.D

Hướng dẫn:

Câu 4:

chuyên đề hóa học 8

→ O2

→ nH2O = nH2 = 3/28 (mol)

→ mH2O = nH2O.18 ≈ 1,93g

Câu 6: 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Câu 10: nH2SO4 = 2x0,4 = 0,8 mol

Cu + H2SO4→ CuSO4 + H2

0,8 →                              0,8    mol

VH2 = 22,4 x 0,8 = 17,92 l

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 8: Trắc nghiệm chương 5: Hiđro - Nước phần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 8, Giải bài tập Hóa học lớp 8, Giải bài tập Vật Lí 8, Tài liệu học tập lớp 8VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc.

Đánh giá bài viết
1 39
Chuyên đề Hóa học 8 Xem thêm