Trắc nghiệm chương 5: Hiđro - Nước phần 2

1 10

Chuyên đề Hóa học lớp 8: Trắc nghiệm chương 5: Hiđro - Nước phần 2 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 8 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Bài tập chương 5: Hidro - Nước

Câu 1: Dung dịch làm phenolphtalein đổi màu

A. Muối           B. Axit               C. Bazơ              D. Nước

Câu 2: Tên muối KMnO4 là:

A. Kali clorat

B. Kali pemanganat

C. Kali sunfat

D. Kali manganoxit

Câu 3: Cho CaO + H2SO4 → CaSO4 + H2O. Biết mCaO = 0,56g. Tính mCaSO4

A. 13,6 g          B. 0,136 g            C. 1,36 g           D. 2,45 g

Câu 4: Kim loại không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường

A. Na               B. Ca               C. Ba            D. Fe

Câu 5: Cho NaOH, CuSO4, KOH, BaSO4, NaHCO3, Fe(OH)2. Chất nào có kim loại hóa trị I

A. NaOH, Fe(OH)2

B. NaHCO3, KOH

C. CuSO4, KOH

D. BaSO4, NaHCO3

Câu 6: Chọn đáp án đúng

A. Cu + H2SO4 đ → CuSO4 + H2

B. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

C. CaCO2to→ Ca + CO2

D. NaOH −to→ Na + H2O

Câu 7: Khử 1,5 g sắt (III) oxit bằng khí H2. Thể tích khí hidro (đktc ) cần dùng là

A. 2,34 l             B. 1,2 l           C. 0,63 l       D. 0,21 l

Câu 8: Cho kim loại A, hóa trị II tác dụng với nước ở nhiệt độ thường. Biết rằng sau phản ứng thu được 3,36 l khí thoát ra ở đktc và khối lượng của bazo thu được là 11,1 gam. Tìm A

A. Ba            B. Ca                 C. Na            D. Cu

Câu 9: Tên gọi của Ba(OH)2:

A. Bari hiđroxit

B. Bari đihidroxit

C. Bari hidrat

D. Bari oxit

Câu 10: Công thức hóa học của muối ăn:

A. NaCl              B. NaI            C. KCl            D. KI

Đáp án:

1.C 2.B 3.C 4.D 5.B
6.5B 7.C 8.B 9.A 10.A

Hướng dẫn:

Câu 7: nFe2O3 = ( 1,5)/160 = 0,009375 mol

3H2 + Fe2O3to→ 2Fe + 3H2O

0,028125 ← 0,009375     mol

VH2 = 0,028125.22,4 = 0,63 l

Câu 8: nH2 = 3,36/22,4 = 0,15 mol

A + 2H2O→ A(OH)2 + H2

                      0,15     ← 0,15 mol

0,15. (A + 17.2) = 11,1

⇔ A + 34 = 74

⇔ A= 40 → A là Ca

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 8: Trắc nghiệm chương 5: Hiđro - Nước phần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 8, Giải bài tập Hóa học lớp 8, Giải bài tập Vật Lí 8, Tài liệu học tập lớp 8VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc.

Đánh giá bài viết
1 10
Chuyên đề Hóa học 8 Xem thêm