Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 11

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Mời quý thầy cô cùng các em tham khảo tài liệu do VnDoc biên soạn và đăng tải, Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 11 với nội dung tổng hợp, đa dạng các bài tập Hóa 8 khác nhau trong chương trình học lớp 8.

Bài tập Hóa học 8 bài 11: Bài luyện tập 2

Câu 1: Các công thức hóa học nào là đúng

A. KCl, AlO, S

B. Na, BaO, CuSO4

C. BaSO4, CO, BaOH

D. SO42-, Cu, Mg

Câu 2: Từ công thức KMnO4, ta biết được thông tin gì

A. Có 4 nguyên tử O2 trong phân tử

B. Hợp chất được tạo từ nguyên tố K, O, Mn

C. Phân tử khối là 99 đvC

D. Tất cả đáp án

Câu 3: Cho biết hóa trị của P trong P2O3

A. III

B. V

C. IV

D. II

Câu 4: Cho X có phân tử khối là 44 dvC được tạo từ nguyên tố C và O. Biết %mC = 27,27%. Xác định công thức

A. CO

B. CO2

C. CO3

D. C2O

Câu 5: Xác định hóa trị của C trong các hợp chất sau: CO, CH4, CO2

A. II, IV, IV

B. II, III, V

C. III, V, IV

D. I, II, III

Câu 6: Chọn câu đúng

A. Hóa trị của C ở CO là IV

B. Quy tắc hóa trị x.a = y.b

C. CTHH có 2 ý nghĩa

D. Tất cả đáp án

Câu 7: Cho công thức sau CH3COONa. Tính %mNa

A. %mNa = 29,27%

B. %mNa = 3,66%

C. %mNa = 28,049%

D. %mNa = 39%

Câu 8: Viết 3Cl2 nghĩa là gì

A. 3 phân tử clo

B. 3 nguyên tử clo

C. Clo có hóa trị III

D. Tất cả đáp án

Câu 9: Chọn câu sai

A. Có 3 ý nghĩa của CTHH

B. Công thức của kẽm clorua là ZnCl2

C. Axit sunfuric H2SO4

D. KCl là hợp chất vô cơ

Câu 10: Lập công thức hóa học biêt trong đó có 1 nguyên tử O, 3 nguyên tử C, 8 nguyên tử H

A. C3H8O

B. CHO

C. C3HO

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 8

1.B 2.B 3.A 4.B 5.A
6.B 7.C 8.A 9.C 10.A
Đánh giá bài viết
1 401
Trắc nghiệm Hóa học 8 Xem thêm