Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 17

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 17 với nội dung tổng hợp, đa dạng các bài tập Hóa 8 khác nhau trong chương trình học lớp 8 nhằm hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập của quý thầy cô cùng các em đạt kết quả cao.

Bài tập Hóa học 8 bài 17: Bài luyện tập 3

Câu 1: Chọn đáp án sai

A. Hiện tượng vật lí là hiện tượng biến đổi mà vẫn giữ nguyên chất ban đầu

B. Hiện tượng hóa học là là hiện tượng biến đổi tạo ra chất mới

C. Thủy triều là hiện tượng hóa học

D. Băng tan là hiện tượng vật lí

Câu 2: Hiện tượng hóa học là

a. Xay tiêu

b. Hiện tượng ma trơi

c. Mưa axit

d. Đồ ăn để lâu ngày bị ôi thiu

e. Cáo đổi hướng chạy nên chó không đuổi theo được

A. d, e

B. b, c, d

C. a, d

D. b, c

Câu 3: Hướng dẫn giải hiện tượng mưa axit

A. Có sẵn trong tự nhiên

B. Sự bốc hơi của hơi nước ngưng tụ

C. Thể hiện tính axit khi có mưa

D. Do SO2 và NO gây ra khi nước mưa có độ pH dưới 5,6 tác động chính là do con người

Câu 4: Phương trình đúng là

A. P + O2 → P2O3

B. Na + H2SO4 → Na2SO4 + H2

C. Ba + 2HCl → H2 + BaCl2

D. Mg + O2 → MgO

Câu 5: Hệ số của Al trong phản ứng sau là

Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 6: Cho 3 g sắt cháy trong không khí sinh ra 5,04 sắt (II) oxit. Tính m của oxi

A. 2,4 g

B. 2,04 g

C. 2,1 g

D. 2,24 g

Câu 7: Chọn hệ số thích hợp và công thức hóa học của chất còn thiếu

CuO + ? HCl → CuCl2 + ?

A. H2O & 1:2:1:1

B. H2 & 1:1:1:1

C. H2O & 1:2:1:2

D. O2 & 1:1:1:1

Câu 8: Chọn đáp án đúng

Trong phản ứng hóa học, hạt vi mô nào được bảo toàn

A. Hạt phân tử

B. Hạt nguyên tử

C. Cả 2 loại hạt

D. Không có hạt nào

Câu 9: Chọn phương trình đúng khi nói về khí nito và khí hidro

A. N2 + 3H2to→ NH3

B. N2 + H2to→ NH3

C. N2 + 3H2to→ 2NH3

D. N2 + H2to→ 2NH3

Câu 10: Để bảo quản Na trong phòng thí nghiệm, người ta dùng cách nào

A. Ngâm trong nước

B. Ngâm trong rượu

C. Ngâm trong dầu hỏa

D. Bỏ vào lọ đậy kín

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 8

1.C 2.B 3.D 4.C 5.B
6.B 7.A 8.B 9.C 10.D

Câu 5: 2Al+3H2SO4 → Al2(SO4)3+3H2

Câu 6: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng có

mFe + mO = mFeO

⇔3 + m = 5,04

⇔ m = 2,04 (g)

Câu 7: Cu đẩy H trong HCl để thành muối clorua và nước

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Câu 9: Khi cho khí N2 tác dụng với H2 trong điều kiên thich hợp sinh ra khí amoniac NH3

Đánh giá bài viết
1 225
Trắc nghiệm Hóa học 8 Xem thêm