Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 4

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 4 là tài liệu tham khảo hữu ích, hỗ trợ học sinh củng cố lại lý thuyết bài học và làm quen với các dạng bài tập Hóa 8 khác nhau trong chương trình học lớp 8.

Bài tập Hóa học 8 bài 4: Nguyên tử

Câu 1: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

“Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và (1) về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi (2) mang (3)”

A. (1) trung hòa (2) hạt nhân (3) điện tích âm

B. (1) trung hòa (2) một hay nhiều electron (3) không mang điện

C. (1) không trung hòa (2) một hạt electron (3) điện tích dương

D. (1) trung hòa (2) một hay nhiều electron (3) điện tích âm

Câu 2: Chọn đán án đúng nhất

A. Số p = số e

B. Hạt nhân tạo bởi proton và electron

C. Electron không chuyển động quanh hạt nhân

D. Eletron sắp xếp thành từng lớp

Câu 3: Cho biết số p, số e, số lớp e và số e lớp ngoài cùng của (I)

Trắc nghiệm Hóa học 8

A. Số p = số e = 5. Số lớp e = 3. Số e lớp ngoài cùng =3

B. Số p = số e = 5. Số lớp e = 2. Số e lớp ngoài cùng =3

C. Số p là 5. Số e = số lớp e là 3. Số e lớp ngoài cùng là 2

D. số e lớp ngoài cùng = số lớp e = 3. Số p là 5. Số e là 4

Câu 4: Chọn đáp án sai

A. Khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử

B. Số p = số e

C. Hạt nhân tạo bởi proton và notron

D. Oxi có số p khác số e

Câu 5: Đường kính của nguyên tử là

A. 10-8 cm

B. 10-9 cm

C. 10-8 m

D. 10-9m

Câu 6: Nguyên tử có khả năng liên kết với nhau. Tại sao? Chọn đáp án đúng

A. Do có electron

B. Do có notron

C. Tự đưng có sẵn

D. Do khối lượng hạt nhân bằng khối lượng nguyên tử

Câu 7: Vì sao khối lương nguyên tử được coi bằng khối lượng hạt nhân. Chọn đáp án đúng

A. Do proton và notron có cùng khối lượng còn electron có khối lượng rất bé

B. Do số p = số e

C. Do hạt nhân tạo bởi proton và notron

D. Do notron không mang điện

Câu 8: Trong khoảng không gian giữa hạt nhân và lớp vỏ electron của nguyên tử có những gì?

A. Electron

B. Notron

C. Proton

D. Không có gì

Câu 9: Hạt nhân được cấu tạo bởi:

A. Notron và electron

B. Proton va electron

C. Proton và notron

D. Electron

Câu 10: Điền từ vào chỗ trống

“Trong tự nhiên, hidro có một người anh em sinh đôi là (1).Nguyên tử (2) còn được gọi là ‘hidro (3), chỉ khác có thêm 1 (4)”

A. 1- đơtriti 2- hidro 3- nhẹ 4- proton

B. 1- triti 2- hidro 3-nặng 4- electron

C. 1- doteri 2- doteri 3-nặng 4- notron

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 8

1.D 2.A 3.A 4.D 5.A
6.A 7.A 8.D 9.C 10.C
Đánh giá bài viết
6 843
Trắc nghiệm Hóa học 8 Xem thêm