Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 7

Trắc nghiệm Hóa học lớp 9

Mời quý thầy cô cùng các em tham khảo bài Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 7 do VnDoc sưu tầm biên soạn, hỗ trợ quá trình củng cố lý thuyết bài học và ôn luyện nâng cao kết quả học tập môn Hóa lớp 9.

Hóa học 9 bài 7: Tính chất hóa học của bazơ

Câu 1: Dung dịch làm phenolphtalein không màu thành màu hồng là:

A. H2SO4

B. NaCl

C. Ca(OH)2

D. K2SO4

Câu 2: Chỉ dùng nước có thể nhận biết chất rắn nào trong 4 chất rắn sau đây:

A. Zn(OH)2

B. Fe(OH)2

C. NaOH

D. Al(OH)3

Câu 3: Chất khí sẽ không bị giữ lại khi cho qua dung dịch Ca(OH)2 là:

A. CO2

B. O2

C. SO2

D. Cả A, B và C

Câu 4: Dung dịch KOH phản ứng với dãy oxit:

A. CO2; SO2; P2O5; Fe2O3

B. Fe2O3; SO2; SO3; MgO

C. P2O5; CO2; Al2O3; SO3

D. P2O5; CO2; CuO; SO3

Câu 5: Dãy các bazơ bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit bazơ tương ứng và nước:

A. Cu(OH)2; Zn(OH)2; Al(OH)3; Mg(OH)2

B. Cu(OH)2; Zn(OH)2; Al(OH)3; NaOH

C. Fe(OH)3; Cu(OH)2; KOH; Mg(OH)2

D. Fe(OH)3; Cu(OH)2; Ba(OH)2; Mg(OH)2

Câu 6: Để nhận biết dd KOH và dd Ba(OH)2 ta dùng thuốc thử là:

A. Phenolphtalein

B. Quỳ tím

C. dd H2SO4

D. dd HCl

Câu 7: Cặp chất tồn tại trong một dung dịch (chúng không phản ứng với nhau):

A. KOH và NaCl

B. KOH và HCl

C. KOH và MgCl2

D. KOH và Al(OH)3

Câu 8: Dẫn 1,68 lít khí CO2 (đktc) vào x g dung dịch KOH 5,6%. Để thu được muối KHCO3 duy nhất thì x có giá trị là:

A. 75 gam.

B. 150 gam.

C. 220 gam.

D. 300 gam.

Câu 9: Cho 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,4M vào 250ml dung dịch H2SO4 0,3M. Khối lượng kết tủa thu được là:

A. 17,645 gam

B. 16,475 gam

C. 17,475 gam

D. 18,645 gam

Câu 10: Nhiệt phân hoàn toàn x g Fe(OH)3 đến khối lượng không đổi thu được 24g chất rắn. Giá trị bằng số của x là:

A. 16,05 gam

B. 32,10 gam

C. 48,15 gam

D. 72,25 gam

Đáp án bài tập trắc nghiệm Hóa học 9

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án C C B C A C A A C B
Đánh giá bài viết
1 538
Trắc nghiệm Hóa học 9 Xem thêm