Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 25: Ankan

1 68

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 25: Ankan với những câu hỏi, bài tập trắc nghiệm được xây dựng dựa trên nội dung trọng tâm của bài học, hỗ trợ quá trình dạy và học môn Hóa đạt kết quả cao.

Hóa học 11 Bài 25: Ankan

Câu 1: Công thức tổng quát của ankan là

A. CnHn+2

B. CnH2n+2

C. CnH2n

D. CnH2n-2

Câu 2: Số dồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C5H12

A. 6

B. 4

C. 5

D. 3

Câu 3: Số dồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C6H14

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6.

Câu 4: Hợp chất (CH3)2CHCH2CH2CH3 có tên gọi là

A. neopentan

B. 2- metylpentan

C. isopentan

D. 1,1- đimetylbutan.

Câu 5: Ankan (CH3)2CHCH2C(CH3)3 có tên gọi là

A. 2,2,4-trimetylpentan

B. 2,2,4,4-tetrametytan

C. 2,4,4-trimetyltan

D. 2,4,4,4-tetrametylbutan

Câu 6: Ankan X có công thức phân tử C5H12. Clo hóa X, thu được 4 sản phẩm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là

A. 2,2-đimetylprotan

B. 2- metylbutan

C. pentan

D. 2- đimetylpropan

Câu 7: Ankan X có công thức phân tử C6H14. Clo hóa X, thu được 4 sản phẩm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là

A. 2,2-đimetylbutan

B. 2- metylpentan

C. hexan

D. 2- đimetylpropan

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp X (đktc) gồm CH4, C2H6 và C3H8 thu được V lít khí CO2 (đktc) và 6,3 gam H2O. Giá trị của V là

A. 5,60

B. 7,84

C. 4,48

D. 10,08.

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11

1. B 2. D 3. C 4. B 5. A 6. B 7. D 8. D
Đánh giá bài viết
1 68

Video đang được xem nhiều

Hóa học lớp 11 Xem thêm