Trắc nghiệm Hóa học lớp 12: Chương 1 - Este và Lipit

Câu hỏi trắc nghiệm Este - Lipit

Trắc nghiệm Hóa học lớp 12: Chương 1 - Este và Lipit. Tài liệu gồm 66 câu hỏi trắc nghiệm nhằm kiểm tra kiến thức chương 1 Este - Lipit của học sinh lớp 12. Thông qua các bài trắc nghiệm Hóa 12 bài Este Lipit này chúng tôi hi vọng rằng các bạn học sinh sẽ ngày càng học tập tốt hơn môn Hóa học 12.

CHƯƠNG 1: ESTE – LIPIT

1. Công thức tổng quát của este tạo bởi một axit cacboxylic đơn chức và một ancol đơn chức là

A. CnH2nO2.

B. RCOOR’.

C. CnH2n–2O2.

D. CnH2nO4.

2. Công thức chung của este giữa axit cacboxylic no đơn chức và ancol no đơn chức là

A. CnH2n–4O2.

B. CnH2nO2. C.

C. CnH2n–2O.

D. CnH2n+2O2.

3. Số đồng phân este ứng công thức phân tử C4H8O2

A. 6.

B. 2.

C. 5.

D. 4.

4. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm gọi là phản ứng

A. Este hóa

B. Xà phòng hóa

C. Tráng gương

D. Trùng ngưng

5. Etyl fomat có công thức phân tử là

A. C3H6O2.

B. C2H4O2.

C. C4H8O2.

D. C3H8O

6. Este CH3COOCH3 có tên là

A. etyl fomat.

B. metyl axetat.

C. etyl axetat.

D. metyl fomat.

7. Hợp chất X có CTCT: CH3OOCCH2CH3. Tên gọi của X là

A. metyl propionat

B. propyl axetat

C. metyl axetat

D. etyl axetat

8. Chất nào dưới đây không phải là este?

A. CH3COOC2H5

B. CH3OCH3

C. CH3COOCH3

D. HCOOC6H5

9. Tổng số chất hữu cơ mạch hở có cùng công thức phân tử C2H4O2

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

10. Cho các chất (CH3)2CHOH (1), CH3COOH (2), CH3CH2CH2OH (3), HCOOCH3 (4). Nhiệt độ sôi các chất tăng dần theo thứ tự từ trái sang phải là

A. (4), (1), (3), (2).

B. (1), (3), (4), (2).

C. (4), (2), (1), (3).

D. (1), (2), (3), (4).

11. Cho các dung dịch: Br2 (1), KOH (2), C2H5OH (3), AgNO3/NH3 (4). Với điều kiện phản ứng coi như có đủ thì vinyl fomat tác dụng được với các chất là

A. (2)

B. (4), (2)

C. (1), (3)

D. (1), (2) và (4)

12. Trong bốn chất: ancol etylic axit axetic anđehit axetic metyl fomat chất có nhiệt độ sôi cao nhất là

A. anđehit axetic.

B. metyl fomat.

C. axit axetic.

D. ancol etylic.

13. Cho các chất sau: CH3COOH (a), C2H5COOH (b), CH3COOCH3 (c), CH3CH2CH2OH (d). Chiều tăng dần nhiệt độ sôi (từ trái qua phải) của các chất trên là

A. d, a, c, b.

B. c, d, a, b.

C. a, c, d, b.

D. a, b, d, c.

14. Cho 4 chất: HCOOCH3, C2H5OH, CH3COOH, CH3COOCH3. Chất ít tan trong nước nhất là

A. C2H5OH.

B. CH3COOCH3.

C. CH3COOH.

D. HCOOCH3.

15. Phản ứng giữa cặp chất nào sau đây tạo ra metyl fomat

A. axit axetic và ancol etylic

B. Axit axetic và ancol metylic

C. axit fomic và ancol etylic

D. Axit fomic và ancol metylic

16. Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng):

Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat.

Các chất Y Z trong sơ đồ trên lần lượt là:

A. C2H5OH, CH3COOH.

B. CH3COOH, CH3OH.

C. CH3COOH, C2H5OH.

D. C2H4, CH3COOH.

Dạng toán thủy phân este

17. Cho 6 gam một este của axit cacboxylic no đơn chức và ancol no đơn chức phản ứng vừa hết với 100 ml dung dịch NaOH 1M. Tên gọi của este đó là

A. Etyl axetat.

B. Propyl fomat.

C. Metyl axetat.

D. Metyl fomat.

18. Thuỷ phân hoàn toàn 11 44 gam este no đơn chức mạch hở X với 100ml dung dịch NaOH 1 3M (vừa đủ) thu được 5 98 gam một ancol Y. Tên gọi của X là

A. Etyl fomat

B. Etyl axetat

C. Etyl propionat

D. Propyl axetat

19. Cho 16 2 gam hỗn hợp gồm este metyl axetat và este etyl axetat tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 2M thì vừa đủ. Thành phần % theo khối lượng của este metylaxetat là:

A. 45,68%.

B. 18,8%.

C. 54,32%.

D. 50,00%.

20. Thủy phân este X trong môi trường kiềm thu được 2 muối và nước. Công thức của X là

A. C2H3COOC2H5.

B. CH3COOCH3.

C. C2H5COOCH3.

D. CH3COOC6H5.

21. Este có công thức phân tử C3H6O2 có gốc ancol là etyl thì axit tạo nên este đó là

A. axit axetic

B. Axit propanoic

C. Axit propionic

D. Axit fomic

22. Etyl axetat có thể phản ứng với chất nào sau đây?

A. Dung dịch NaOH.

B. Natri kim loại.

C. Dung dịch AgNO3 trong nước amoniac.

D. Dung dịch Na2CO3.

23. Sản phẩm thủy phân este no đơn chứa (hở) trong dung dịch kiềm thường là hỗn hợp

A. ancol và axit.

B. ancol và muối.

C. muối và nước.

D. axit và nước.

24. Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH sản phẩm thu được là:

A. CH3COONa và C2H5OH.

B. HCOONa và C2H5OH.

C. HCOONa và CH3OH.

D. CH3COONa và CH3OH

25. Xà phòng hoá 0 1 mol este X bằng NaOH thu được 6 8 gam muối và 4 4 gam andehit. Tên gọi của X là

A. Vinyl fomiat.

B. Metyl acrylat.

C. Vinyl axetat.

D. Vinyl acrylat.

.....................................

 

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Trắc nghiệm Hóa học lớp 12: Chương 1 - Este và Lipit tới các bạn. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu, Chuyên đề Hóa học 10, Chuyên đề Hóa học 11, Chuyên đề Hóa học 12. Tài liệu học tập lớp 12 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập học tập miễn phí trên Facebook: Tài Liệu Học Tập VnDoc.com Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
12 21.180
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Hóa học 12 Xem thêm