Trắc nghiệm Hóa học lớp 12: Chương 1 - Este và Lipit

12 18.824

Câu hỏi trắc nghiệm Este - Lipit

Trắc nghiệm Hóa học lớp 12: Chương 1 - Este và Lipit. Tài liệu gồm 66 câu hỏi trắc nghiệm nhằm kiểm tra kiến thức chương 1 Este - Lipit của học sinh lớp 12. Thông qua các bài trắc nghiệm Hóa 12 bài Este Lipit này chúng tôi hi vọng rằng các bạn học sinh sẽ ngày càng học tập tốt hơn môn Hóa học 12.

CHƯƠNG 1 : ESTE – LIPIT

1. Công thức tổng quát của este tạo bởi một axit cacboxylic đơn chức và một ancol đơn chức là

A. CnH2nO2.    B. RCOOR’.    C. CnH2n–2O2.    D. CnH2nO4.

2. Công thức chung của este giữa axit cacboxylic no đơn chức và ancol no đơn chức là

A. CnH2n–4O2.    B. CnH2nO2.    C. CnH2n–2O.    D. CnH2n+2O2.

3. Số đồng phân este ứng công thức phân tử C4H8O2

A. 6.     B. 2.    C. 5.    D. 4.

4. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm gọi là phản ứng

A. Este hóa

B. Xà phòng hóa

C. Tráng gương

D. Trùng ngưng

5. Etyl fomat có công thức phân tử là

A. C3H6O2.     B. C2H4O2.    C. C4H8O2.     D. C3H8O

6. Este CH3COOCH3 có tên là

A. etyl fomat.    B. metyl axetat.   C. etyl axetat.    D. metyl fomat.

7. Hợp chất X có CTCT: CH3OOCCH2CH3. Tên gọi của X là

A. metyl propionat

B. propyl axetat

C. metyl axetat

D. etyl axetat

8. Chất nào dưới đây không phải là este?

A. CH3COOC2H5

B. CH3OCH3

C. CH3COOCH3

D. HCOOC6H5

9. Tổng số chất hữu cơ mạch hở có cùng công thức phân tử C2H4O2

A. 3    B. 1    C. 2     D. 4

10. Cho các chất (CH3)2CHOH (1), CH3COOH (2), CH3CH2CH2OH (3), HCOOCH3 (4). Nhiệt độ sôi các chất tăng dần theo thứ tự từ trái sang phải là

A. (4), (1), (3), (2).

B. (1), (3), (4), (2).

C. (4), (2), (1), (3).

D. (1), (2), (3), (4).

11. Cho các dung dịch: Br2 (1), KOH (2), C2H5OH (3), AgNO3/NH3 (4). Với điều kiện phản ứng coi như có đủ thì vinyl fomat tác dụng được với các chất là

A. (2)

B. (4), (2)

C. (1), (3)

D. (1), (2) và (4)

12. Trong bốn chất: ancol etylic axit axetic anđehit axetic metyl fomat chất có nhiệt độ sôi cao nhất là

A. anđehit axetic.

B. metyl fomat.

C. axit axetic.

D. ancol etylic.

13. Cho các chất sau: CH3COOH (a), C2H5COOH (b), CH3COOCH3 (c), CH3CH2CH2OH (d). Chiều tăng dần nhiệt độ sôi (từ trái qua phải) của các chất trên là

A. d, a, c, b.      B. c, d, a, b.    C. a, c, d, b.      D. a, b, d, c.

14. Cho 4 chất: HCOOCH3, C2H5OH, CH3COOH, CH3COOCH3. Chất ít tan trong nước nhất là

A. C2H5OH.

B. CH3COOCH3.

C. CH3COOH.

D. HCOOCH3.

15. Phản ứng giữa cặp chất nào sau đây tạo ra metyl fomat

A. axit axetic và ancol etylic

B. Axit axetic và ancol metylic

C. axit fomic và ancol etylic

D. Axit fomic và ancol metylic

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về

Đánh giá bài viết
12 18.824
Trắc nghiệm Hóa học 12 Xem thêm