Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 14

1 786

Trắc nghiệm Lịch sử 6

Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 14 do VnDoc biên soạn bao gồm nhiều bài tập trắc nghiệm Sử khác nhau bám sát nội dung trọng tâm của bài học thuộc chương trình học lớp 6 hỗ trợ quá trình dạy và học đạt kết quả cao.

Trắc nghiệm Sử 6 bài 14: Nước Âu Lạc

Câu 1: Quân Tần xâm lược nước ta thời gian nào?

A. Năm 217 TCN

B. Năm 218 TCN

C. Năm 219 TCN

D. Năm 216 TCN

Câu 2: Ai là người chỉ huy quân ta đánh Tần?

A. An Dương Vương

B. Vua Hùng Vương

C. Kinh Dương Vương

D. Thục Phán

Câu 3: Thục Phán sau khi đánh bại quân Tần lên ngôi năm nào?

A. 206 TCN

B. 207 TCN

C. 208 TCN

D. 209 TCN

Câu 4: Đứng đầu các bộ là ai?

A. Lạc Hầu

B. Lạc Tướng

C. Bồ chính

D. Vua

Câu 5: So với thời vua Hùng thì thời An Dương Vương quyền hành và tổ chức nhà nước như thế nào?

A. Quyền hành ngang nhau và bộ máy nhà nước như nhau

B. Quyền hành cao hơn, bộ máy nhà nước như nhau

C. Quyền hành cao hơn, bộ máy nhà nước chặt chẽ hơn

D. Quyền hành như nhau, bộ máy nhà nước chặt chẽ hơn

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 6

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án B D B B C
Đánh giá bài viết
1 786
Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Xem thêm