Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 7

4 1.204

Trắc nghiệm Lịch sử 6

Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 7 bao gồm nhiều bài tập trắc nghiệm Sử khác nhau, giúp học sinh củng cố lý thuyết bài học cũng như ôn luyện nâng cao thành tích học của bản thân trong chương trình học lớp 6

Trắc nghiệm Sử 6 bài 7: Ôn tập

Câu 1: Dấu vết của Người tối cổ ở đâu?

A. Châu Á, Đông Phi

B. Châu Âu, Đông Á

C. Châu Phi, Đông Á

D. Châu Á, Tây Phi

Câu 2: Tổ chức xã hội sống thành thị tộc là đặc điểm của Người:

A. Tối cổ

B. Người tinh khôn

C. Vượn

D. Tất cả đều sai

Câu 3: Các tầng lớp chính thời cổ đại ở phương Đông:

A. Quý tộc

B. Nông dân công xã

C. Nô lệ

D. A, B, C

Câu 4: Nhà nước cổ đại ở Phương Tây là:

A. Cộng hòa

B. Quân chủ chuyên chế

C. Chiếm hữu nô lệ

D. Quân chủ lập hiến

Câu 5: Giỏi về hình học là người dân:

A. Lưỡng Hà

B. Ai Cập

C. Hi Lạp

D. Rô ma

Câu 6: Giỏi về số học là người dân:

A. Ai Cập

B. Rô ma

C. Lưỡng Hà

D. Hi Lạp

Câu 7: Người tinh khôn cách đây bao nhiêu năm?

A. 2 vạn năm

B. 3, 5 vạn năm

C. 4 vạn năm

D. 5 vạn năm

Câu 8: Trên người còn có 1 lớp lông mỏng đó là đặc điểm của:

A. Người tối cổ

B. Người tinh khôn

C. Người hiện đại

D. Vượn cổ

Câu 9: Nhà nước Phương Đông cổ đại được tổ chức theo thể chế gì?

A. Quân chủ lập hiến

B. Cộng hòa

C. Quân chủ chuyên chế

D. Dân chủ

Câu 10: Các quốc gia cổ đại phương Đông được ra đời thời gian nào?

A. Cuối thiên niên kỷ thứ IV

B. Cuối thiên niên kỷ thứ V

C. Cuối thiên niên kỷ thứ III

D. Cuối thiên niên kỷ thứ I

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 6

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án C A D C B C C D C A
Đánh giá bài viết
4 1.204
Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Xem thêm