Trắc nghiệm lớp 9 môn Toán Hình học

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 1: Cho đường tròn (O; R) và dây AB = R. Số đo cung AB nhỏ là:
A. 60
0
B. 30
0
C. 120
0
D. Một kết quả khác
Câu 2: Cho (O; 5cm). Dây AB cách O một khoảng 3cm. Độ i dây AB là:
A. 8cm B. 3cm C. 4cm D. Một kết quả khác
Câu 3: Cho (O; 5cm) (O’; 3cm), OO’ = 2cm. S tiếp tuyến chung của hai
đường tròn là:
A. 2 B. 1 C. 4 D. 3
Câu 4: Hai bán kính OA và OB của (O) tạo với nhau một góc 35
0
. Số đo góc
tạo bởi hai tiếp tuyến tại A B của (O) là:
A. 55
0
B. 35
0
C. 145
0
D. 325
0
Câu 5: Một tam giác đều cạnh 3cm nội tiếp (O). Diện ch đường tròn này là:
A.
3
cm
2
B.
3
cm
2
C.
3 3
cm
2
D. Kết quả khác
Câu 6: Một tam giác đều cạnh 6cm. Diện tích nh tròn nội tiếp tam giác này
là:
A.
3
cm
2
B.
3
cm
2
C.
3 3
cm
2
D. Kết quả khác
Câu 7: Tam giác vuông n nội tiếp đường tròn (O;5cm). Độ dài cạnh góc
vuông là:
A.
2 5cm
B.
5 2cm
C. 5cm D. 50 cm
Câu 8: nh vuông diện tích bằng 16cm
2
, khi đó diện tích hình tròn nội tiếp
hình vuông đó là:
A.
2
4 cm
B.
2
16 cm
C.
2
8 cm
D. Một kết quả khác
Câu 9: Diện tích hình tròn ngoại tiếp tam giác vuông có hai cạnh góc vuông
6 cm và 8 cm :
A.
2
5 cm
B.
2
10 cm
C.
D. Kết quả khác.
Câu 10: Một dây cung của (O) có độ dài 24cm. Khoảnh cách từ tâm O đến dây
này 5cm. Bán nh (O) là:
A. 12cm B. 13cm C. 24,5cm D. Cả A,B,C sai
Câu 11: Cho (O; 3cm). dây AB =3cm. Khoảng cách từ m O đến dây AB là:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.
3 3
2
cm B.
3 2
2
cm C.
3 2
cm D.
3 3
cm
Câu 12: Cho (O;R), dây AB = R, OH
AB tại H, khi đó OH bằng
A.
3
2
R
cm B.
3R
cm C.
2R
cm D.
2
3
R
cm
Câu 13: Cho đường tròn (O; 5). Dây cung MN cách tâm O một khoảng bằng 3.
Khi đó:
A. MN = 8. B. MN = 4. C. MN = 3. D. kết quả khác.
Câu 14: Cho (O; 6 cm), M một điểm cách điểm O một khoảng 10 cm. Qua
M kẻ tiếp tuyến với (O). Khi đó khoảng cách từ M đến tiếp điểm là:
A. 4 cm. B. 8 cm. C. 2
34
cm. D. 18 cm.
Câu 15: bán kính đường tròn ngoại tiếp hình vuông MNPQ cạnh bằng 4 cm
là:
A. 2 cm. B.
2 2
cm. C.
2 3
cm. D.
4 2
cm.
Câu 16: Cho (O; 6 cm) dây MN. Khi đó khoảng ch từ tâm O đến dây MN
có thể là:
A. 8 cm. B. 7 cm. C. 12 cm. D. 5 cm.
Câu 17: Độ i cung 60
0
của đường tròn có bán kính 2cm là:
A.
1
3
cm. B.
2
3
cm. C.
3
2
cm. D.
1
2
cm.
Câu 29: Diện tích hình quạt tròn cung 60
0
của đường tròn bán kính bằng 2
cm là:
A.
2
3
cm
2
. B.
2
3
cm
2
. C.
3
cm
2
. D.
3
cm
2
.
Câu 20: h×nh nãn R = 3 cm, thÓ tÝch b»ng 18 cm
3
. H×nh nãn ®· cho
chiÒu cao b»ng
A.
6
cm
B. 6 cm C.
2
cm
D. 2cm
Câu 21: .Cho h×nh ch÷ nhËt MNPQ MN = 4cm; MQ = 3 cm. Khi quay h×nh
ch÷ nhËt ®· cho mét vßng quanh c¹n MN ta ®ưîc mét h×nh trô thÓ tÝch b»ng
A. 48 cm
3
B. 36
cm
3
C. 24
cm
3
D. 72
cm
3
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 22: Đường tròn ngoại tiếp
ABC
vuông A AB = 4cm; AC = 3cm
bán kính bằng
A. 5cm B. 2cm C. 2,5cm
D.
5
cm
Câu 23: Một hình trụ có R = 3cm, chiều cao là 5cm. S xung quanh của hình trụ
đã cho bằng
A. 30cm
2
B. 30cm
2
C. 45cm
2
D. 15cm
2
Câu 24: Cho hình ch nhật chiều dài 3cm, chiều rộng 2cm. Quay hình chữ
nhật đó một vòng quanh chiều dài của ta được hình trụ. Diện tích sung
quanh hình chữ nhật là
A.
6
B.
8
C.
12
D.
18
Câu 25: T một điểm M bên ngoài đườn tròn (O;R) v tiếp tuyến MT cắt
tiếp tuyến MCD qua tâm O. Cho MT= 20cm , MD = 40cm . Khi đó R bằng:
A. 10cm B. 15cm C. 20cm D. 25cm
Câu 26: Một hình nón bán kính đáy 5cm, chiều cao bằng 12cm. S xung
quanh bằng:
A. 60cm
2
B. 300cm
2
C. 17cm
2
D. 65cm
2
Câu 27: Một hình nón có chiều cao là 15cm; đường sinh là 17cm. Thể tích của
hình nón này là:
A. 320
3
cm
B. 960
3
cm
C. 500
3
cm
D. 255
3
cm
Câu 28: Một nh nón có độ dài đường sinh 6cm; góc giữa đường sinh
đường kính đáy 60
0
. Thể tích hình nón này gần đúng với giá trị nào ới
đây?:
A. 58,94 cm
3
B. 48,94 cm
3
C. 68,94 cm
3
D. 46,94 cm
3
Câu 39: Một hình trụ có R bằng chiều cao h. Biết S xung quanh = 18. Bán kính
đáy là:
A.
3
B.
3
C.
3
D. Cả ba đều sai
Câu 30: Một hình trụ có V=
80
cm
3
, R= 4cm. Khi đó chiều cao hình truï là:
A. 5cm B. 6cm C. 4cm D. 3cm

Trắc nghiệm Hình học lớp 9

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu: Trắc nghiệm lớp 9 môn Toán Hình học, với câu hỏi trắc nghiệm này giúp các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện thêm kiến thức môn Toán lớp 9 đồng thời đạt kết quả cao trong kì thi cuối kì và ôn thi vào THPT sắp tới. Mời các bạn và thầy cô tham khảo.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Quận 1 năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Ngữ văn Phòng GD&ĐT Quận Bắc Từ Liêm năm học 2017 - 2018

Đánh giá bài viết
1 240
Toán lớp 9 Xem thêm