Trắc nghiệm môn Sinh học 8 bài 59

Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết được VnDoc sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm có kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học môn Sinh học 8.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

Câu 1: Cooctizôn do tuyến nội tiết nào tiết ra?

A. Tuyến giáp B. Tuyến trên thận C. Tuyến yên D. Tuyến tụy

Câu 2: Khi tuyến giáp tiết quá nhiều TH, hoocmôn này sẽ tác động ngược lên

A. Vùng dưới đồi và tuyến trên thận.

B. Tuyến giáp và tuyến yên.

C. Vùng dưới đồi và tuyến giáp.

D. Tuyến yên và vùng dưới đồi.

Câu 3: Các tuyến nội tiết chịu ảnh hưởng của các hoocmon tiết ra từ tuyến yên là gì?

A. Buồng trứng, tinh hoàn

B. Tuyến giáp

C. Tuyến trên thận

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 4: Tuyến nội tiết nào dưới đây tham gia vào cơ chế điều hoà hoạt động của tuyến giáp?

A. Tuyến tụy B. Tuyến trên thận C. Tuyến yên D. Tuyến tùng

Câu 5: Ở người, có bao nhiêu tuyến nội tiết tham gia vào quá trình điều hòa đường huyết khi đường huyết hạ?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 6: Điều nào dưới đây đúng với cơ chế tự điều hòa của các tuyến nội tiết nhờ các thông tin ngược?

A. Hoạt động của tuyến yên đã được tăng cường hay kìm hãm cũng bị sự chi phối của hoocmon do tuyến yên tiết ra.

B. Hoạt động của tuyến yên đã được tăng cường hay kìm hãm cũng bị sự chi phối của hoocmon do tuyến giáp tiết ra.

C. Tuyến nội tiết chịu sự điều khiển của các hoocmon tuyến yên.

D. Tuyến nội tiết chịu sự điều khiển của các hoocmon tuyến giáp.

Câu 7: Tuyến nội tiết nào dưới đây chịu ảnh hưởng bởi các hoocmôn tiết ra từ tuyến yên?

A. Tuyến trên thận

B. Tuyến sinh dục

C. Tuyến giáp

D. Tất cả các phương án trên

Câu 8: Sơ đồ điều hòa của vỏ tuyến trên thận?

A. Tuyến yên tiết TSH → theo dòng máu → tuyến giáp tiết tiroxin → theo dòng máu → tuyến yên kìm hãm tiết TSH.

B. Tuyến yên tiết ACTH → theo dòng máu → tuyến trên thận tiết Coctizon → theo dòng máu → Coctizon kìm hãm tiết ACTH.

C. Tuyến yên tiết TSH → theo dòng máu → tuyến yên kìm hãm tiết TSH.

D. Tuyến yên tiết ACTH → theo dòng máu → vỏ tuyến trên thận tiết Coctizon →Coctizon kìm hãm tiết ACTH.

Câu 9: Khi tác dụng lên vùng dưới đồi, cooctizôn sẽ kìm hãm quá trình tiết hoocmôn nào?

A. ACTH B. FSH C. GH D. TSH

Câu 10: Lượng đường trong máu giữ được ổn định là do đâu?

A. Sự phối hợp hoạt động của tế bào α và tế bào β của đảo tụy trong tuyến tụy.

B. Sự hoạt động của tế bào α do đảo tụy trong tuyến tụy tiết ra.

C. Sự hoạt động của tế bào β do đảo tụy trong tuyến tụy tiết ra.

D. Sự phối hợp hoạt động của các đảo tụy trong tuyến tụy

Câu 11: Hoocmôn nào dưới đây có khả năng chuyển hoá glixêrin, axit amin thành glucôzơ?

A. Glucagôn B. Insulin C. Cooctizôn D. Tất cả các phương án trên

Câu 12: Hoocmôn nào dưới đây không tham gia vào cơ chế điều hòa đường huyết khi đường huyết giảm?

A. Glucagôn B. ACTH C. Cooctizôn D. Insulin

Câu 13: Cooctizon do tuyến nội tiết nào tiết ra?

A. Tuyến yên

B. Tuyến giáp

C. Tuyến tụy

D. Tuyến trên thận

Câu 14: Khi dư thừa, hoocmôn ơstrôgen sẽ tác động ngược lên thuỳ trước tuyến yên và kìm hãm quá trình tiết

A. FSH. B. TSH. C. MSH. D. ACTH.

Câu 15: Sơ đồ điều hòa hoạt động của tuyết giáp?

A. Tuyến yên tiết TSH → theo dòng máu → tuyến giáp tiết tiroxin → theo dòng máu → TH kìm hãm tiết TSH.

B. Tuyến yên tiết ACTH → theo dòng máu →tuyến trên thận tiết Coctizon → theo dòng máu → Coctizon kìm hãm tiết ACTH.

C. Tuyến yên tiết TSH → theo dòng máu → tuyến yên kìm hãm tiết TSH.

D. Tuyến yên tiết ACTH → theo dòng máu → vỏ tuyến trên thận tiết Coctizon → Coctizon kìm hãm tiết ACTH.

Câu 16: Khi tác dụng lên thuỳ trước tuyến yên, TH sẽ kìm hãm sự tiết hoocmôn nào?

A. TSH B. FSH C. GH D. MSH

Câu 17: Thông tin ngược sẽ tác động cái gì khi tế bào có quá nhiều TH?

A. Tuyến yên và vùng dưới đồi.

B. Tuyến yên.

C. Vùng dưới đồi.

D. Tuyến giáp và cùng dưới đồi.

----------------------------------------------

Với nội dung bài Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về khái niệm, cấu tạo về sự điều hòa và phối hợp hoạt động của tuyến nội tiết...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Sinh học 8, Giải bài tập Sinh học 8, Lý thuyết Sinh học 8, Giải VBT Sinh 8, Tài liệu học tập lớp 8

Đánh giá bài viết
1 24
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Sinh học 8 Xem thêm