Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 4 My Neighbourhood

3 726

Với mong muốn giúp các em học sinh học tốt tiếng Anh lớp 6 mới Unit 4, VnDoc.com đã đăng tải nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 6 theo từng kỹ năng tiếng Anh cơ bản khác nhau. Tài liệu ôn tập tiếng Anh chuyên đề Ngữ pháp tiếng Anh Unit 4 có đáp án nhiều câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp các em hoc sinh cải thiện kỹ năng làm bài hiệu quả cũng như ôn tập kiến thức trọng tâm Unit 4 hiệu quả. 

Tiếng Anh 6 Unit 4: My Neighbourhood

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 6 chương trình mới Unit 4 phần Ngữ pháp (Grammar) có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh lớp 6 mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu tiếng Anh tổng hợp những cấu trúc tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong Unit 4 giúp các em học sinh ôn tập lại kiến thức trọng tâm hiệu quả. 

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: This street is ___________ than that one.

A. more crowded

B. most crowded

C. the crowded

D. crowded

Question 2: The cinema is to the left ___________ the art gallery.

A. in

B. to

C. of

D. on

Question 3: Life in the city is so ___________ that I want to live there forever.

A. exciting

B. boring

C. historic

D. memorial

Question 4: My neighborhood is ___________ because of a factory.

A. fantastic

B. polluted

C. modern

D. exciting

Question 5: There is ___________ statue on the square.

A. the

B. X

C. an

D. a

Question 6: Could you show me the way ___________ the temple?

A. in

B. to

C. of

D. at

Question 7: This pagoda is ___________ than the palace.

A. most historic

B. more historic

C. the historic

D. historicer

Question 8: Living in the suburb is incredibly __________.

A. peaceful

B. noisy

C. terrible

D. narrow

Question 9: Is the park _____________ place in your city?

A. the most quiet

B. the quietest

C. quieter than

D. more quiet

Question 10: There is a lot of vehicles in the town. It’s very __________.

A. peaceful

B. fantastic

C. memorial

D. noisy

Question 11: These buildings are built 200 years ago. They’re ____________.

A. exciting

B. quiet

C. historic

D. interesting

Question 12: Living in the countryside is ____________ than living in the city.

A. more expensive

B. more convenient

C. noisier

D. cheaper

Question 13: I prefer ____________ in my neighborhood than the others.

A. living

B. to live

C. live

D. lived

Question 14: The new supermarket lacks a lot of essential goods. It’s ___________.

A. inconvenient

B. fantastic

C. terrible

D. peaceful

Question 15: A city house is ____________ than a country house.

A. most modern

B. more modern

C. moderner

D. modern

Đáp án:

1. A 2. C 3. A 4. B 5. D 6. B 7. B 8. A
9. B 10. D 11. C 12. D 13. B 14. A 15. B  

Trên đây là Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Grammar Part kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. 

Đánh giá bài viết
3 726
Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới Xem thêm