Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Television

Tiếng Anh 6 mới Unit 7: Television

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 chương trình mới Unit 7 phần Ngữ pháp (Grammar) có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh lớp 6 mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh 6 liên quan đến nhiều chủ điểm Ngữ pháp, cấu trúc tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh lớp 6 nhắc lại kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: A ____________ is a short funny film with drawn characters.

A. documentary

B. honor

C. cartoon

D. news

Question 2: My family and I often spend time ____________ television in the evening.

A. seeing

B. watching

C. looking

D. viewing

Question 3: The comedy was so interesting that all ____________ clapped their hands.

A. audiences

B. viewers

C. people

D. students

Question 4: VTV1 and VTV3 are all ____________ channels

A. local

B. national

C. educational

D. creational

Question 5: What’s going to be ____________ TV tonight?

A. in

B. of

C. at

D. on

Question 6: The reporter is talking about the ____________ for the fire.

A. reason

B. manner

C. series

D. event

Question 7: Children should watch ____________ programs.

A. remote

B. national

C. educational

D. clumsy

Question 8: The ____________ will announce tomorrow’s weather on TV at 7:30 tonight.

A. weatherman

B. newsreader

C. comedian

D. MC

Question 9: We will go to the cinema to see a ____________.

A. game

B. film

C. show

D. racing

Question 10: She uses the ____________ control to change the channel.

A. local

B. musical

C. remote

D. main

Question 11: His mother enjoys ____________ this series on television.

A. watching

B. going

C. doing

D. having

Question 12: We check the schedule ____________ we want to see the time of the game show.

A. so

B. because

C. but

D. although

Question 13: The cartoon has ____________ characters.

A. musical

B. fine

C. high

D. cute

Question 14: Which ____________ is the documentary on?

A. channel

B. universe

C. manner

D. character

Question 15: It’s funny __________ the comedy.

A. watch

B. watching

C. to watch

D. watched

Đáp án

1 - C 2 - B 3 - A 4 - B 5 - D
6 - A 7 - C 8 - A 9 - B 10 - C
11 - A 12 - B 13 - D 14 - A 15 - C

Trên đây là Bài tập Tiếng Anh 6 mới Unit 7 Grammar có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 848
Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới Xem thêm