Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games

Bài tập Unit 8 tiếng Anh lớp 6 phần Ngữ pháp có đáp án gồm nhiều 15 câu trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh khác nhau với nội dung bám sát SGK tiếng Anh 6 mới Unit 8 giúp các em học sinh lớp 6 kiểm tra kiến thức trọng tâm hiệu quả, đồng thời nâng cao kỹ năng làm bài hiệu quả.

Tiếng Anh Unit 8 lớp 6: Sports and Games

Nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh 6 mới theo từng Unit, đề ôn tập Ngữ pháp tiếng Anh Unit 8: Sports and Games có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 tổng hợp những kiến thức ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm trong Unit 8 lớp 6 giúp các em ôn tập hiệu quả.

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: Last weekend, my friends and I _________ a football match.

A. watch

B. watching

C. watched

D. watches

Question 2: My __________ sports are badminton and basketball.

A. fantastic

B. favorite

C. exhausted

D. sporty

Question 3: You should buy a new __________ to play badminton.

A. pedal

B. table

C. racket

D. shoe

Question 4: __________ is a running race of over 26 miles.

A. marathon

B. weightlifting

C. boxing

D. athletics

Question 5: Annie love doing sports. She’s ___________.

A. hungry

B. happy

C. funny

D. sporty

Question 6: It’s fantastic to ___________ gymnastics.

A. have

B. make

C. get

D. do

Question 7: The sports ____________ lasted for 2 weeks in London.

A. compete

B. competition

C. competing

D. competitive

Question 8: – What ____________ do we need to go swimming? – A swimsuit and goggles.

A. equipment

B. skateboard

C. baseball

D. regatta

Question 9: They ____________ the fencing competition last year.

A. win

B. won

C. wins

D. will win

Question 10: He adores __________ football with his friends.

A. doing

B. making

C. playing

D. getting

Question 11: Table tennis is ____________ difficult for him to play.

A. too

B. so

C. enough

D. such

Question 12: __________ games such as chess is a good exercise for our brain.

A. indoor

B. outdoor

C. healthy

D. easy

Question 13: Yesterday, he _________ judo for 3 hours.

A. went

B. did

C. got

D. played

Question 14: Please stop ___________ noise.

A. make

B. made

C. making

D. to make

Question 15: Playing sports is _________ good way to stay away from stress.

A. a

B. an

C. the

D. x

Đáp án:

1 - C 2 - B 3 - C 4 - A 5 - D
6 - D 7 - B 8 - A 9 - B 10 - C
11 - A 12 - A 13 - B 14 - C 15 - A

Trên đây là Bài tập Tiếng Anh 6 mới Unit 8 Grammar có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.110
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 6 Xem thêm