Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 15: Cấu tạo trong của thân non

1 173

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 15: Cấu tạo trong của thân non với những câu hỏi được xây dựng dựa trên nội dung trọng tâm bài học, giúp các em ôn luyện lý thuyết tại nhà và rèn luyện nâng cao kết quả học môn Sinh.

Bài 15: Cấu tạo trong của thân non

Câu 1. Mạch rây và mạch gỗ sắp xếp như thế nào trong thân non của cây gỗ?

A. Mạch rây và mạch gỗ xếp vuông góc với nhau
B. Mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ nhau
C. Mạch rây nằm bên trong, mạch gỗ nằm phía ngoài
D. Mạch gỗ nằm bên trong, mạch rây nằm phía ngoài

Câu 2. Diệp lục được tìm thấy ở bộ phận nào của thân non?

A. Ruột                B. Biểu bì

C. Bó mạch             D. Thịt vỏ

Câu 3. Lớp biểu bì của thân non có đặc điểm nào dưới đây?

A. Gồm những tế bào có hình đĩa, có vách mỏng màu nâu nhạt.
B. Gồm một lớp tế bào trong suốt, xếp sát nhau
C. Gồm nhiều loại tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau
D. Gồm những tế bào có vách dày hóa gỗ và không có chất tế bào

Câu 4. Sự khác biệt trong cấu tạo thân non và miền hút của rễ thể hiện qua đặc điểm nào dưới đây?

1. Hàm lượng chất dự trữ chứa trong ruột
2. Số lớp tế bào ở phần biểu bì
3. Cách sắp xếp tương quan giữa mạch rây và mạch gỗ.
4. Màu sắc của phần thịt vỏ

A. 1, 2, 3
B. 1, 3
C. 3, 4
D. 1, 3, 4

Câu 5. Chức năng chủ yếu của lớp biểu bì thân non là gì?

A. Bảo vệ
B. Dự trữ
C. Dẫn truyền
D. Tổng hợp chất dinh dưỡng

Câu 6. Thân non của cây được phân chia làm 2 thành phần chính, đó là

A. Bó mạch và ruột.
B. Vỏ và trụ giữa.
C. Vỏ và ruột.
D. Biểu bì và thịt vỏ.

Câu 7. Thành phần nào của trụ giữa thân non chỉ bao gồm những tế bào chết, không có chất tế bào?

A. Tất cả các phương án đưa ra
B. Ruột
C. Mạch rây
D. Mạch gỗ

Câu 8. Cây nào dưới đây có bó mạch xếp lộn xộn?

A. Cam               B. Đậu

C. Lúa               D. Đa

Câu 9. Trong các bộ phận dưới đây của thân non, bộ phận nào nằm trong cùng?

A. Bó mạch           B. Ruột

C. Thịt vỏ             D. Biểu bì

Câu 10. Cấu tạo thân non và miền hút của rễ giống nhau ở đặc điểm nào sau đây?

A. Mạch rây gồm những tế bào sống có vách mỏng và mạch gỗ gồm những tế bào có vách dày hóa gỗ, không có chất tế bào.
B. Ruột gồm những tế bào có vách mỏng
C. Biểu bì gồm có một lớp tế bào xếp sát nhau
D. Tất cả các phương án đưa ra

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Sinh 6

1. D 2. D 3. B 4. C 5. A
6. B 7. D 8. C 9. B 10. D
Đánh giá bài viết
1 173
Trắc nghiệm Sinh học 6 Xem thêm