Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 26: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Mời quý thầy cô cùng các em tham khảo tài liệu Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 26: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên, với các câu hỏi được xây dựng dựa trên nội dung bài học, hỗ trợ quá trình dạy và học môn Sinh đạt chất lượng.

Sinh học 6 bài 26: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

Câu 1. Khi đặt một mảnh lá vào đất ẩm trong điều kiện nhiệt độ, ánh sáng phù hợp thì lá của cây nào dưới đây có thể mọc ra những cây non?

A. Thuốc bỏng           B. Trầu không

C. Bưởi                D. Hồng

Câu 2. Cây nào dưới đây không có khả năng sinh sản sinh dưỡng tự nhiên?

A. Tre                  B. Gừng

C. Cà pháo             D. Sen

Câu 3. Cây nào dưới đây sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng thân rễ?

A. Chuối               B. Mồng tơi

C. Xoài                D. Cỏ tranh

Câu 4. Cây khoai lang sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng gì?

A. Lá                  B. Rễ củ

C. Thân củ             D. Thân rễ

Câu 5. Cây nào dưới đây có hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên khác với những cây còn lại?

A. Nghệ               B. Trúc

C. Sắn                D. Dong ta

Câu 6. Trường hợp nào sau đây không phải là sinh sản sinh dưỡng?

A. Sinh sản bằng thân rễ
B. Sinh sản bằng lá
C. Sinh sản bằng hạt
D. Sinh sản bằng rễ củ

Câu 7. Khi diệt cỏ dại, chúng ta cần lưu ý điều gì? Vì sao?

A. Ngắt bỏ hết lá vì cỏ dại thường sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng lá.
B. Nhổ bỏ tận gốc vì cỏ dại thường phát tán rất nhanh nhờ quá trình sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng thân rễ.
C. Cắt sát gốc vì cỏ dại không có khả năng sinh sản sinh dưỡng tự nhiên và tốc độ tăng trưởng của chúng thì cực chậm.
D. Tất cả các phương án đưa ra.

Câu 8. Cây rau má sinh sản sinh dưỡng bằng

A. Rễ củ.              B. Thân rễ.

C. Thân bò.            D. Thân củ.

Câu 9. Nhóm nào dưới đây gồm hai loài thực vật đều có khả năng sinh sản sinh dưỡng bằng thân rễ?

A. Cam, na
B. Cau, mía
C. Cỏ gấu, tre
D. Riềng, chuối

Câu 10. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Cây khoai tây sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng thân củ
B. Cây chuối sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng rễ củ.
C. Cây khoai lang sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng thân rễ.
D. Cây bí đỏ sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng lá.

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Sinh 6

1. A 2. C 3. D 4. B 5. C
6. C 7. B 8. C 9. C 10. A
Đánh giá bài viết
1 173
Trắc nghiệm Sinh học 6 Xem thêm