Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 39: Quyết - Cây dương xỉ

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 39: Quyết - Cây dương xỉ với nội dung bám sát chương trình sách giáo khoa môn Sinh lớp 6, giúp học sinh làm quen các dạng câu hỏi trắc nghiệm Sinh khác nhau cũng như củng cố lý thuyết trọng tâm.

Bài 39: Quyết - Cây dương xỉ

Câu 1. Đặc điểm nào dưới đây có ở dương xỉ mà không có ở rêu?

A. Sinh sản bằng bào tử
B. Thân có mạch dẫn
C. Có lá thật sự
D. Chưa có rễ chính thức

Câu 2. Dương xỉ sinh sản như thế nào?

A. Sinh sản bằng cách nảy chồi
B. Sinh sản bằng củ
C. Sinh sản bằng bào tử
D. Sinh sản bằng hạt

Câu 3. Ở dương xỉ, nguyên tản được hình thành trực tiếp từ

A. Bào tử.
B. Túi bào tử.
C. Giao tử.
D. Cây rêu con.

Câu 4. Ở dương xỉ, các túi bào tử nằm ở đâu?

A. Mặt dưới của lá
B. Mặt trên của lá
C. Thân cây
D. Rễ cây

Câu 5. Cây nào dưới đây thuộc nhóm Quyết?

A. Rau sam              B. Rau bợ

C. Rau ngót             D. Rau dền

Câu 6. Nhóm Quyết không bao gồm loài thực vật nào dưới đây?

A. Bèo tấm              B. Bèo hoa dâu

C. Rau bợ              D. Dương xỉ

Câu 7. Nhóm nào dưới đây gồm hai loài thực vật sinh sản bằng bào tử?

A. Rau bợ, chuối
B. Cau, thông
C. Tuế, lông cu li
D. Bèo tổ ong, dương xỉ

Câu 8. Khi nói về các đại diện của nhóm Quyết, nhận định nào dưới đây là sai?

A. Có rễ thật
B. Chỉ sống ở cạn
C. Thân có mạch dẫn
D. Sinh sản bằng bào tử

Câu 9. Trên Trái Đất, quyết cổ đại tồn tại cách đây khoảng

A. 250 triệu năm.
B. 100 triệu năm.
C. 50 triệu năm.
D. 300 triệu năm.

Câu 10. Đại đa số các loại quyết hiện nay đều là

A. Cây thân cỏ.
B. Cây thân cột.
C. Cây thân leo.
D. Cây thân gỗ.

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Sinh 6

1. B 2. C 3. A 4. A 5. B
6. A 7. D 8. B 9. D 10. A
Đánh giá bài viết
1 215
Trắc nghiệm Sinh học 6 Xem thêm