Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

1 89

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

VnDoc xin giới thiệu bài Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật được xây dựng dựa trên nội dung trọng tâm bài học, giúp học sinh làm quen các dạng câu hỏi trắc nghiệm Sinh khác nhau nhằm nâng cao thành tích học môn Sinh.

Bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

Câu 1. Hiện nay, các nhà khoa học đã phân chia thực vật thành các bậc phân loại từ thấp đến cao theo trật tự như thế nào?

A. Ngành – Lớp – Bộ – Họ – Chi – Loài.
B. Ngành – Lớp – Bộ – Chi – Họ – Loài.
C. Ngành – Bộ – Lớp – Họ – Chi – Loài.
D. Ngành – Chi – Bộ – Họ – Lớp – Loài.

Câu 2. Trong các ngành thực vật hiện có, ngành nào bao gồm các đại diện có tổ chức cơ thể hoàn thiện nhất?

A. Ngành Hạt trần
B. Ngành Hạt kín
C. Ngành Dương xỉ
D. Ngành Rêu

Câu 3. Các đại diện của ngành Hạt kín và ngành Hạt trần giống nhau ở đặc điểm nào sau đây?

A. Đều sống chủ yếu trên cạn
B. Đều có rễ, thân, lá thật sự
C. Đều sinh sản bằng hạt
D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 4. Rễ giả được tìm thấy ở thực vật nào dưới đây?

A. Bạch quả
B. Rêu
C. Dương xỉ
D. Bèo hoa dâu

Câu 5. Trong số các cây dưới đây, có bao nhiêu cây sinh sản bằng bào tử?

Rau muống
2. Khoai tây
3. Rau bợ
4. Trầu không
5. Địa tiền
6. Dương xỉ

A. 5              B. 3

C. 2              D. 4

Câu 6. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau : Trong Phân loại học, … được xem là bậc phân loại cơ sở.

A. Bộ             B. Loài

C. Ngành          D. Chi

Câu 7. Dựa vào Phân loại học, em hãy cho biết cây nào dưới đây không cùng nhóm với những cây còn lại ?

A. Rong mơ        B. Rau câu

C. Rau đay        D. Rau diếp biển

Câu 8. Thế nào là Phân loại thực vật?

A. Là việc tìm hiểu các đặc điểm giống nhau nhiều hay ít của thực vật rồi xếp chúng vào các nhóm lớn hay nhỏ theo trật tự nhất định.

B. Là việc tìm hiểu các đặc điểm khác nhau nhiều hay ít của thực vật rồi xếp chúng vào các nhóm lớn hay nhỏ theo một trật tự ngẫu nhiên.

C. Là việc tìm hiểu các đặc điểm giống nhau nhiều hay ít của thực vật rồi xếp chúng vào các nhóm lớn hay nhỏ theo một trật tự ngẫu nhiên.

D. Là việc tìm hiểu các đặc điểm khác nhau nhiều hay ít của thực vật rồi xếp chúng vào các nhóm lớn hay nhỏ theo trật tự nhất định.

Câu 9. “Nón” là cấu trúc được tìm thấy ở loài thực vật nào dưới đây?

A. Tuế            B. Táu

C. Sến           D. Trắc

Câu 10. Trong các bậc phân loại dưới đây, bậc phân loại nào nhỏ nhất?

A. Chi            B. Họ

C. Bộ             D. Lớp

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Sinh 6

1. A 2. B 3. D 4. B 5. B
6. B 7. C 8. D 9. A 10. A
Đánh giá bài viết
1 89
Trắc nghiệm Sinh học 6 Xem thêm