Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật với những câu hỏi trắc nghiệm được xây dựng dựa trên nội dung trọng tâm bài học giúp học sinh ôn luyện lý thuyết tại nhà, học tốt môn Sinh lớp 6.

Bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật

Câu 1. Trong các loại tế bào dưới đây, tế bào nào dài nhất?

A. Tế bào mô phân sinh ngọn
B. Tế bào sợi gai
C. Tế bào thịt quả cà chua
D. Tế bào tép bưởi

Câu 2. Trong cấu tạo của tế bào thực vật, bào quan nào thường có kích thước rất lớn, nằm ở trung tâm tế bào và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì áp suất thẩm thấu?

A. Nhân            B. Không bào

C. Ti thể            D. Lục lạp

Câu 3. Ở tế bào thực vật, bộ phận nào là ranh giới trung gian giữa vách tế bào và chất tế bào?

A. Không bào
B. Nhân
C. Màng sinh chất
D. Lục lạp

Câu 4. Dịch tế bào nằm ở bộ phận nào của tế bào thực vật?

A. Không bào
B. Nhân
C. Màng sinh chất
D. Lục lạp

Câu 5. Ở tế bào thực vật, bộ phận nào có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào?

A. Chất tế bào
B. Vách tế bào
C. Nhân
D. Màng sinh chất

Câu 6. Trong các bộ phận sau, có bao nhiêu bộ phận có ở cả tế bào thực vật và tế bào động vật?

1. Chất tế bào
2. Màng sinh chất
3. Vách tế bào
4. Nhân

A. 3              B. 2

C. 1             D. 4

Câu 7. Lục lạp hàm chứa trong bộ phận nào của tế bào thực vật ?

A. Chất tế bào
B. Vách tế bào
C. Nhân
D. Màng sinh chất

Câu 8. Các tế bào vảy hành thường có hình lục giác, thành phần nào của chúng đã quyết định điều đó?

A. Không bào
B. Nhân
C. Vách tế bào
D. Màng sinh chất

Câu 9. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau: ... là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau và cùng nhau đảm nhiệm một chức năng nhất định.

A. Bào quan
B. Mô
C. Hệ cơ quan
D. Cơ thể

Câu 10. Ai là người đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của tế bào?

A. Antonie Leeuwenhoek
B. Gregor Mendel
C. Charles Darwin
D. Robert Hook

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Sinh 6

1. B 2. B 3. C 4. A 5. C
6. A 7. A 8. C 9. B 10. D
Đánh giá bài viết
2 215
Trắc nghiệm Sinh học 6 Xem thêm