Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 Unit 16 Do you have any pets?

Tiếng Anh Unit 16 lớp 3: Do you have any pets?

Nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh 3 theo từng Unit, bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 16 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra trắc nghiệm Unit 16 tiếng Anh lớp 3 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập môn tiếng Anh lớp 3 khác nhau giúp các em hoàn thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Task 1. Chọn đáp án đúng

1……old are you?

A. What

B. Who

C. How

2.Is your book big?

A. Yes, it is

B. Yes, is

C. No, it is

3.There are …… in the bag

A. a pen

B. pens

C. the pen

4.How’s ……..weather today?

A. a

B. an

C. the

5. There are many….. in the sky

A. clouds

B. cloudy

C. cloud

6. How …..books do you have?

A. old

B. the

C. many

7. I have….a cat and….dogs

A.o / two

B. a/an

C. one/one

8. LiLi…….some toys.

A. have

B. has

C. is

9. They…..a ship and a doll.

A. has

B. are

C. have

10……is a T.V in the living room.

A. There

B. the

C. this

Task 2. Hoàn thành đoạn văn bằng từ đã cho trước

Pets; toys; beautiful; has; have;

My name is Nga. I (1)……………….. two pets: a dog and a cat. My sister, Lan (2) ……………….. no pets. She has many (3) ……………….. . she has nine dolls and five robots. My friend, Nam has no toys. He has many (4)…………………… . He has four birds and ten fish. They are (5) …………………… .

Task 3. Đổi sang câu phủ định và nghi vấn.

1. I have a brother.

2. There is a book on the desk.

3. I have 3 small cats.

4. I have a ship.

5. I have 4 dolls.

6. I have many ships.

ĐÁP ÁN

Task 1. Chọn đáp án đúng

1 - C; 2 - A; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

6 - C; 7 - A; 8 - B; 9 - C; 10 - A;

Task 2. Hoàn thành đoạn văn bằng từ đã cho trước

1 - have; 2 - has; 3 - toys; 4 - pets; 5 - beautiful;

Task 3. Đổi sang câu phủ định và nghi vấn.

1 - I don't have a brother.

-Do you have a brother?

2 - There isn't a book on the desk.

-Is there a book on the desk?

3 - I don't have three small cats.

-Do you have three small cats?

4 - I don't have a ship.

-Do you have any ship?

5 - I don't have 4 dolls.

-Do you have 4 dolls?

6 - I don't have any ships.

-Do you have many ships?

Trên đây là Đề thi tiếng Anh 3 Unit 16 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
5 529
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm