Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 9 What are they doing?

Tiếng Anh Unit 9 lớp 4: What are they doing?

Bài tập tiếng Anh 4 Unit 9 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập Unit 9 tiếng Anh 4 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 4 chương trình mới giúp các em ôn tập tiếng Anh Unit 9 hiệu quả.

Choose the most suitable answer by selecting A, B, C, or D.

1. What is your ......? – My name is Tommy.

A. game

B. names

C. name

D. name’s

2. I’m ..... America.

A. in

B. a

C. from

D. too

3. There .... two boys in my class

A. is

B. many

C. are

D. isn’t

4. Hi, my ..... Alan

A. name is

B. names’

C. names

D. is name

5. Jimmy is happy because to day is .... birthday

A. her

B. she

C. his

D. he

6. I .... two cats.

A. has

B. haven’t

C. hasn’t

D. have

7. Your cat .... nice

A. is

B. are

C. an

D. a

8. August is the eight month .... the year.

A. by

B. on

C. of

D. from

9. The box .... blue

A. are

B. aren’t

C. is

D. this

10. I ... sorry. I’m late

A. is

B. are

C. am

D. not

Odd one out

1. a. an elephant b. a bear c. a giraffe d. crocodiles
2. a. thirsty b. thirteen c. fifty d. twenty
3. a. hospital b. school c. field d. factory worker
4. a. a shirt b. a dress c. trousers d. a skirt
5. a. lemonade b. bread c. fried chicken d. noodles
6. a. New Year b. mooncake c. Children’s Day d. Tet
7. a. careful b. cheerful c. bulky d. lovely
8. a. medicine b. a. raincoat c. a camera d. an umbrella

Reorder the words

1.are / pupils/ in/ What/ the/ classroom/doing/?/.

…………………………………………………………………………..

2. the/table,/blue/At/are/a/making/they/paper/boat.

……………………………………………………………………………..

3. the/table,/ red/ at/ Well,/ are/ pictures/they/drawing.

……………………………………………………………………………..

4. the /table,/ yellow/at/ And/are/ making/they/kite/a.

…………………………………………………………………………..

5. they/lesson/an/Art/ Are/having?

……………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN

Choose the most suitable answer by selecting A, B, C, or D.

1. C

2. C

3. C

4. A

5. C

6. D

7. A

8. C

9. C

10. C

Odd one out

1 - d; 2 - a; 3 - d; 4 - c; 5 - a; 6 - b; 7 - c; 8 - a

Reorder the words

1 - What are the pupils doing in the classroom?

2 - At the table, they are making blue paper boat.

3 - Well, at the table, they are drawing red pictures.

4 - And at the table, they are making yellow kite.

5 - Are they having an Art lesson?

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 9 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 501
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Tiếng Anh 4 Xem thêm