Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 Unit 12 Don't ride your bike too fast!

Tiếng Anh Unit 12 lớp 5: Don't ride your bike too fast!

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 12 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh 5 theo từng Unit năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 5 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 5 mới giúp các em học sinh nhắc lại kiến thức trọng tâm Unit 12 What does your father do? hiệu quả.

I. Read and complete. (Đọc và hoàn thành.)

bike/ why/ because/ don’t/ ride

1. ____(1)____ climb the tree!

A: Why shouldn’t I ____(2)____ too fast?

B: Because you may fall off your____(3)____ .

3. A: ____(4)____ shouldn’t I run down the stairs?

B: ____(5)____ you may fall and break your leg.

II. Read and match. (Đọc và nối)

1. play A. the stairs
2. ride B. with the knife
3. run down C. your bike too fast

III. Read and match sentences. (Đọc và nối các câu)

1. What are you doing with the stove? A. Because he may cut himself.
2. Don’t play with the knife! B. No, he shouldn’t.
3. Should he climb the tree? C. I want to cook the cabbage.
4. Why shouldn’t he play with the knife? D. OK. I won’t.

IV. Read and circle A, B or C. (Đọc và khoanh tròn A, B hoặc C.)

SAFETY FIRST

Accidents can happen in any place and at any time. You should be careful to avoid them.

• Don’t play with a sharp tool like a knife or a pair of scissors.

• Don’t touch animals on the street because they may bite or scratch you.

• Don’t play with the stove because you may start a fire.

• Wear a helmet when you are on a bike or a motorbike.

• When an accident happens, call for help if necessary.

1. You should be careful to avoid ____________.

A. accidents

B. places

C. time

2. ____________ play with a sharp tool such as a knife or a pair of scissors.

A. Does not

B. Do not

C. Did not

3. You shouldn’t touch animals on the street ____________ they may bite or scratch you.

A. when

B. why

C. because

4. You shouldn’t play with the ____________ because you may start a fire.

A. motorbike

B. stove

C. helmet

5. Call for ____________ when an accident happens.

A. police

B. sister

C. help

V. Put the words in order to make sentences. (Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu)

1. knife / sharp / play / that / with / don’t !

=> _______________________________________.

2. you / what / doing / are / stove / with / the ?

=> _______________________________________.

3. going / I’m / food / cook / to / some .

=> _______________________________________.

4. shouldn’t / why / climb / tree / he / the ?

=> _______________________________________.

5. may / fall / because / he / break / and / leg / his .

=> _______________________________________.

ĐÁP ÁN

I. Read and complete. (Đọc và hoàn thành.)

1 - Don't; 2 - ride; 3 - bike; 4 - Why; 5 - Because

II. Read and match. (Đọc và nối)

1 - B; 2 - C; 3 - A

III. Read and match sentences. (Đọc và nối các câu)

1 - C; 2 - D; 3 - B; 4 - A

IV. Read and circle A, B or C. (Đọc và khoanh tròn A, B hoặc C.)

1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 - B; 5 - C

V. Put the words in order to make sentences. (Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu)

1 - Don't play with that sharp knife!

2 - What are you doing with the stove?

3 - I'm going to cook some food.

4 - Why shouldn't he climb the tree?

5 - Because he may fall and break his leg.

Trên đây là Đề kiểm tra Unit 12 tiếng Anh lớp 5 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 1.941
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Tiếng Anh 5 Xem thêm