Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án số 11

Đề kiểm tra ngữ pháp tiếng Anh trình độ A có đáp án

Đề luyện thi tiếng Anh độ trình độ A1 A2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi chứng chỉ A1, A2 khung châu Âu do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm 15 cấu trúc tiếng Anh thường gặp nhất giúp bạn đọc ôn tập hiệu quả.

Choose the word or phrase that best completes the sentence.

1. - What exactly do you want? - I would like to see you ________ a good job on the project.

A. to do

B. doing

C. having done

D. do

2. I was ________.

A. yesterday at home all day

B. yesterday all day at home

C. at home all day yesterday

D. all day at home yesterday

3. Where ________ been?

A. is he

B. did he

C. he's

D. has he

4. Does Lisa ________ computers?

A. like

B. drive

C. read

D. hope

5. - I failed the test. - Frankly, it's ________ surprise to me.

A. none

B. no

C. any

D. not

6. Why ________ a car?

A. don't you got?

B. haven't you got?

C. haven't you get

D. haven't got you

7. Jane is the ________ of the two sisters.

A. elder

B. eldest

C. oldest

D. older

8. I suggested ________ to the party.

A. him in going

B. to make him go

C. him to go

D. that he should go

9. When students are sixteen, they can ________ school if they wish.

A. escape

B. go out of

C. leave

D. put away

10. - I never drink coffee. - ________.

A. Nor I don't

B. Me too

C. I don't too

D. Neither do I

11. The assembly hall is almost full. There are ________ seats left.

A. only a little

B. only few

C. only a few

D. only little

12. There isn't ________ bread in the house.

A. some

B. of

C. any

D. nothing

13. Chinese people ________ a lot of rice.

A. are eating

B. eating

C. eat

D. are eat

14. Suda told ________ the whole story.

A. to me

B. me

C. I

D. my

15. Frede came to the meeting but Charles ________.

A. isn't

B. hasn't

C. didn't

D. wasn't

Đáp án

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
D
C
D
A
B
B
A
D
C
D
C
C
C
B
C

Thực hiện bài trắc nghiệm trực tuyến tại: Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án số 11

Trên đây là Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án số 11. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao khác như: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến, luyện thi chứng chỉ B1, luyện thi chứng chỉ B2,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 446
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chứng chỉ A2 Xem thêm