Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án số 21

Đáp ứng nhu cầu ôn tập tiếng Anh trình độ A, VnDoc.com đã đăng tải rất bộ 60 đề ôn tập ngữ pháp tiếng Anh chứng chỉ A1, A2 khác nhau. Mỗi đề tiếng Anh gồm nhiều câu trắc nghiệm có đáp án khác nhau giúp bạn đọc nắm chắc kiến thức ngữ pháp hiệu quả.

Luyện thi tiếng Anh trình độ A1, A2

Nằm trong bộ đề ôn thi chứng chỉ Anh ngữ A1, A2 trên VnDoc.com, đề kiểm tra tiếng Anh trình độ A chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh có đáp án gồm 15 câu trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau liên quan đến nhiều cấu trúc tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh ôn tập kiến thức hiệu quả

Choose the word or phrase that best completes the sentence.

1. James ________ to him on the phone.

A. spoked

B. speaked

C. spoke

D. spoken

2. When I was a boy, I ________ tea to coffee.

A. prefer

B. preferred

C. preferred

D. had preferred

3. You had better ________ harder.

A. work

B. to work

C. worked

D. zero

4. - Who should go to see him? - I suggest that Mary ________ to see him.

A. go

B. goes

C. would go

D. went

5. I can't help you, and he can't help you ________.

A. neither

B. too

C. also

D. either

6. ________ me the time, please?

A. Can you telling

B. Do you can tell

C. Can you tell

D. Are you able for telling

7. ________ class rushed into the dining room.

A. The all

B. Whole

C. The every

D. The whole

8. I have ________ wheel in the back of my car.

A. other

B. others

C. the other

D. another

9. Our house is ________ the church.

A. close of

B. near from

C. next to

D. next by

10. It's cold outside, so put your coat ________.

A. over

B. off

C. on

D. to

11. He is ________ a piece of paper.

A. wearing

B. holding

C. having

D. getting

12. - I think Real Madrid is a great team. - ________.

A. And I so

B. So do I

C. The same for me

D. So am I

13. It was a fine day for a picnic ________ rather cold.

A. if

B. though

C. so

D. therefore

14. It's Susan's book. It's ________.

A. his

B. hers

C. she

D. mine

15. "I wish you ________ me to put these things away" he said.

A. will help

B. help

C. are helping

D. would help

Đáp án

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
C
B
A
A
D
C
D
D
C
C
B
B
B
B
D

Trên đây là Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án số 21. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao khác như: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến, luyện thi chứng chỉ B1, luyện thi chứng chỉ B2,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 273
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chứng chỉ A2 Xem thêm