Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án số 7

Grammar Level A Test with Answer Key

Đề ôn luyện Ngữ pháp tiếng Anh trình độ A1 A2 có đáp án dưới đây nằm trong tài liệu luyện thi chứng chỉ A1, A2 khung châu Âu do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh bao gồm nhiều cấu trúc tiếng Anh quan trọng khác nhau giúp bạn đọc nắm chắc kiến thức hiệu quả. 

Choose the word or phrase that best completes the sentence.

1. Who are all ________ people?

A. this

B. those

C. them

D. that

2. - Which city did you like most? - I enjoyed all of the cities on the tour, but the city ________ I enjoyed most was Miami, Florida.

A. what

B. that

C. where

D. there

3. Whose coat is this? It's not ________.

A. mine

B. a my coat

C. of me

D. my

4. He is sitting at his ________.

A. chair

B. desk

C. office

D. room

5. I live about twenty km ________ here.

A. away of

B. away from

C. away for

D. near

6. What ________?

A. does "mix" mean

B. means "mix"

C. it means "mix"

D. is the meaning from "mix"

7. We know him and he knows ________.

A. we

B. their

C. us

D. he

8. Can you ________ it for me?

A. to do

B. did

C. done

D. do

9. Do you believe ________ ghosts?

A. at

B. in

C. to

D. of

10. Is that John's wife? No. John ________ married.

A. he isn't

B. doesn't get

C. isn't

D. isn't be

11. He has been studying in the library every night ________ the last three months.

A. since

B. until

C. before

D. for

12. They never do ________ homework on time.

A. there

B. they're

C. their

D. they

13. I spoke slowly, but he ________ understand me.

A. canned not

B. didn't can

C. didn't could

D. could not

14. Yesterday we did nothing but ________.

A. talking

B. talked

C. talk

D. had talked

15. We live in the ________ on the corner.

A. brick house old large

B. large old brick house

C. old brick large house

D. brick large old house

Đáp án

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
B
B
A
B
B
A
C
D
B
C
D
C
D
D
B

Trên đây là Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án số 7. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao khác như: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến, luyện thi chứng chỉ B1, luyện thi chứng chỉ B2,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 298
Chứng chỉ A2 Xem thêm