Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ B có đáp án số 28

Trình độ Anh ngữ B1, Trình độ Anh ngữ B2 theo khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu được coi là trình độ tiếng Anh trung cấp. Người học tiếng Anh đạt trình độ B có thể đọc, hiểu và sử dụng ngôn ngữ một cách khá tự tin trong một số lĩnh vực thông dụng.

Đề luyện thi Anh ngữ chứng chỉ B1, chứng chỉ B2

Đề ôn tập ngữ pháp tiếng Anh trình độ B có đáp án dưới đây nằm trong bộ 40 đề luyện thi chứng chỉ B1, chứng chỉ B2 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp bạn đọc rèn luyện kỹ năng làm bài hiệu quả.

Choose the word or phrase that best completes the sentence.

1. Last year I ________ all of my books in my office.

A. keep

B. kept

C. have kept

D. has kept

2. Please go to ________ to pick up your ID card.

A. third window

B. the window three

C. window third

D. the third window

3. Many kinds of ________ animals are disappearing or have already disappeared from the earth.

A. brave

B. wild

C. unfriendly

D. angry

4. They fooled me totally. They pulled the ________ over my eyes.

A. snake

B. eel

C. egg

D. wool

5. I always ________ to the university by bus because it is much faster.

A. have gone

B. has gone

C. went

D. go

6. My husband lived at home before we were married, and so ________.

A. did I

B. had I

C. I had

D. I did

7. It's often better to ________ safe in exams than to give an original answer.

A. act

B. perform

C. play

D. make

8. When their mother died, the children were ________ by their Aunt Mary.

A. brought in

B. brought round

C. brought to

D. brought up

9. I couldn't do question 6, so I ________ it out.

A. left

B. let

C. dropped

D. put

10. You're ________ who noticed that.

A. the single

B. the only

C. only one

D. the only one

11. Bill came to work at the University thirty years ________ today.

A. since

B. before

C. from

D. ago

12. Since your roommate is visiting her family this weekend, ________ you like to have dinner with us tonight?

A. will

B. won't

C. do

D. wouldn't

13. No matter how hard I tried, he kept on ________.

A. complaining

B. complain

C. to complain

D. complained

14. You can see a second-hand car only if it is in reasonably good ________.

A. guarantee

B. state

C. condition

D. standing

15. Are you sure Miss Smith ________ use the new equipment?

A. knows to

B. knows the

C. knows how to

D. knows how

Đáp án

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
B
D
B
D
D
A
C
D
A
D
D
D
A
C
C

Trên đây là Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ B có đáp án số 28. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao khác như: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến, luyện thi chứng chỉ C1, luyện thi chứng chỉ A2,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 164
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chứng chỉ B2 Xem thêm