Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ C có đáp án số 12

Trình độ C1, C2 tiếng Anh được coi là trình độ cao cấp đối với tất cả người học.

1. Trình độ tiếng Anh C1 là gì?

Trình độ Anh ngữ C1 là cấp độ Anh ngữ thứ năm trong Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu (CEFR), một định nghĩa về các cấp độ ngôn ngữ khác nhau được soạn bởi Hội đồng Châu Âu. Người học ở trình độ này có thể thực hiện đầy đủ các năng lực trong công việc hay trong một môi trường học thuật hay nói cách khác trình độ C1 sẽ cho phép bạn hoàn toàn tự chủ tại một nước bản ngữ.

2. Trình độ tiếng Anh C2 là gì?

Trình độ Anh ngữ C2 là cấp độ Anh ngữ thứ sáu và cuối cùng trong Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu (CEFR), một định nghĩa về các trình độ ngôn ngữ khác nhau được biên soạn bởi Hội đồng Châu Âu. Người học ở trình độ có thể thành thạo sử dụng tiếng Anh như một người nói tiếng Anh bản ngữ có học thức tốt. Người học có thể đọc và viết mọi loại văn bản thuộc bất kỳ chủ đề nào cũng như biểu đạt cảm xúc và ý kiến kèm sắc thái, và cho phép tham gia tích cực trong mọi môi trường học thuật hay công việc.

Đề kiểm tra tiếng Anh trình độ C1 C2 có đáp án

Đề ôn tập ngữ pháp tiếng Anh trình độ C có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi chứng chỉ C1, ôn thi chứng chỉ C2 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện thi tiếng Anh tổng hợp những cấu trúc tiếng Anh quan trọng giúp bạn đọc củng cố ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả.

Choose the word or phrase that best completes the sentence.

1. I don't like to ask people for help as a rule but I wonder if you could ________ me a favour.

A. make

B. do

C. find

D. pick

2. That boy is far ahead ________ everyone else in the class.

A. from

B. for

C. of

D. with

3. The vet decided that he had to operate ________ the cat to save its life.

A. on

B. with

C. to

D. at

4. Children and old people do not take kindly to having their daily ________ upset.

A. habit

B. method

C. routine

D. custom

5. I know he is slow at understanding, but you have to be patient ________ him.

A. for

B. with

C. to

D. about

6. I reasoned ________ him, but he would not listen to me.

A. to

B. at

C. for

D. with

7. She chose some attractive ________ paper for the Christmas present.

A. covering

B. wrapping

C. involving

D. packing

8. Would you ________ the stamps on to the envelope for me, please?

A. lick

B. suck

C. stick

D. spit

9. His first novel was much more exciting ________ any he has written since.

A. to

B. as

C. so

D. than

10. I heard him ________ to Jim about his holiday plans.

A. talks

B. talked

C. to talk

D. talk

11. It was a magnificent car which must have belonged to a very ________ person.

A. plentiful

B. wealthy

C. expensive

D. luxurious

12. High in the sky a ________ of birds was flying southward.

A. pack

B. swarm

C. flock

D. crowd

13. On holiday I ________ always on the beach when the weather is fine.

A. am

B. was

C. were

D. be

14. He says he doesn't like his new school because he feels like a ________ out of water there.

A. boat

B. duck

C. fish

D. swimmer

15. I felt a sharp ________ when I put my hand in the boiling water.

A. ache

B. harm

C. hurt

D. pain

16. I lost too much money betting at the races last time, so you won't ________ me to go again.

A. convince

B. impress

C. persuade

D. urge

17. My mother was ________ of making a cake when the front door bell rang.

A. at the centre

B. on her way

C. in the middle

D. halfway through

18. She heated the chocolate until it ________, then poured it over the cake.

A. formed

B. melted

C. changed

D. flooded

19. If only everything ________ out as we wanted it to in life!

A. works

B. worked

C. is working

D. has worked

20. ________ each school year all the children were given copies of the school rules.

A. At first

B. Immediately

C. At the beginning of

D. To start with

Đáp án:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
B
C
A
C
B
D
B
C
D
D
B
C
A
C
D
C
C
B
B
C

Trên đây là Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ C có đáp án số 12. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao khác như: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến, luyện thi chứng chỉ B1, luyện thi chứng chỉ B2,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 203
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chứng chỉ C2 Xem thêm